Semestar: 8
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Neurologija, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Poznaje i razumije anatomiju i funkcije centralnog i perifernog nervnog sistema vezano uz njihovu disfunkciju. 2. Prepoznaje neurološke bolesti u kliničkoj praksi, posjeduje znanje za izvodjenje kliničkog neurološkog pregleda. Poznaje dijagnostičke procedura u neurologiji. Poznaje terapiju neuroloških oboljenja. 3. Zna primarnu i sekundarnu prevencije neuroloških bolesti. 4. Prepoznaje hitna neuroloških stanja i posjeduje znanja o načinu zbrinjavanja hitnih neuroloških stanja. Poznaje diferencijalne dijagnoze poremećaja svijesti i pristupa bolesniku bez svijesti (u komi). Poznaje hitna stanja kod traume centralnog nervnog sistema. 5. Razumije kvalitet života kod onesposobljavajućih neuroloških bolesti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BALŠA VUJOVIĆ3x2
8B+4S+4P
LJILJANA RADULOVIĆ3x4
19B+8S+6P
SLAVICA VUJISIĆ3x1
27B+12S+10P