MOTORNA KONTROLA I MOTORNO UČENJE


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Opiše i tumači savremene teorije motorne kontrole i motornog učenja 2.Razumije koncepte kliničke prakse zasnovane na teorijama motorne kontrole i motornog učenja (pristup usmjeren na zadatak) i primjenjuje ih u planiranju efikasnog rehabilitacionog programa kod različitih populacija pacijenata 3.Bira odgovarajuće vrste vježbanja motornih vještina na osnovu karakteristika pacijenta, motornog zadatka i okruženja. 4.Kritički procjenjuje i koristi dokaze najbolje prakse u ocjeni i liječenju različitih populacija pacijenata sa poremećajem motorne kontrole 5.Znanja i vještine koristi u radu sa pacijentima u kliničkoj praksi

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NADICA BOJIČIĆ2x2
20S+4P
MERDIN MARKIŠIĆ2x1
20S+4P