RESTAURATIVNA ODONTOLOGIJA


Semestar: 5, 6
ECTS: 12
Status: Obavezan
Fond: 1+4+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Restaurativna odontologija, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Posjeduje komunikacijske vještine sa pacijentom i madicinskim osobljem. 2. Sposoban je da postavi kliničku dijagnozu stanja pulpe na osnovu anamneze, kliničkog pregleda i dopunskih testova. 3. Sposoban je da napravi plan terapijske procedure. 4. Posjeduje vještine za samostalno izvođenje kliničkih tehnika preparacije kaviteta na karijesnim zubima. 5. Posjeduje vještine za samostalno izvođenje kliničkih faza rada sa materijalima za direktne i indirektne ispune. 6. Poznaje moguće greške i posljedice neadekvatne primjene materijala u kliničkim uslovima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA STAROVLAH
SUNČICA BRNOVIĆ
KEMAL ŠAHMANOVIĆ
MIRJANA ĐURIČKOVIĆ
NINA MARIĆ