Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Opšta patologija, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Razumije bitne karakteristike opštih patoloških procesa. 2. Prepoznaje bitne karakteristike specifičnih patoloških procesa. 3. Opisuje morfološke i funkcionalne poremećaje u okviru opštih i specifičnih patoloških manifestacija. 4. Razlikuje morfološke i funkcionalne poremećaje unutar organa, organskih sistema i cjelokupnog organizma. 5. Posjeduje znanje i kompetencije vezane za uzimanje uzoraka za patohistološku obradu, fiksaciju uzoraka, laboratorijsku proceduru, makroskopsku i mikroskopsku analizu, patohistološke metode i obdukcionu tehniku. 6. Posjeduje kominikaciona znanja na relaciji patolog – ordinirajući ljekar, patolog – pacijent. 7. Dovodi u korelaciju dobijene patološke dijagnoze sa simptomatologijom i formira kliničkopatološku korelaciju sa prognostičkim i prediktornim faktorima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA DRAGAŠ1x1
4B+2S+3P
DEJANA NIKOLIĆ1x1
4B+2S+2P
DRAGANA LATIĆ1x1
3B+2S+3P
FILIP VUKMIROVIĆ.5x1
11B+6S+8P
IVANA ĐOKIĆ1x1
3B+2S+3P
MILETA GOLUBOVIĆ.5x1
11B+6S+8P
MIRJANA MILADINOVIĆ1x1
4B+2S+2P
TANJA NENEZIĆ1x1
4B+2S+3P