Semestar: 7, 8
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Parodontologija I, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Posjeduje komunikacijske vještine sa pacijentom i madicinskim osobljem. 2. Sposoban je da samostalno uzme sve relevantne anamnestičke podatke od pacijenta, utvrdi nivo oralne higijene kao i stanje parodoncijuma (odgovarajućim indeksima), te definiše dijagnozu parodontalnog oboljenja. 3. Utvrdi prognozu bolesti za pojedine zube kao i za cjelokupnu denticiju i definiše plan terapije oboljelog parodoncijuma. 4. Poznaje i pravilno primjenjuje instrumente koji se koriste u okviru kauzalne terapije parodontopatije 5. Samostalno izvodi kauzalnu terapije parodontopatije. 6. Poznaje indikacije i kontraindikacije za primjenu metode obrade parodontalnih džepova, te samostalno primjenjuje terapiju parodontalnih džepova upotrebom ove metode.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA STAROVLAH
SUNČICA BRNOVIĆ
VESNA RADIŠIĆ
MIRKO MIKIĆ
OGNJEN KOVAČEVIĆ