FARMAKOLOGIJA II


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Definiše i objasni mehanizme dejstva farmakoterapijskih grupa ljekova koje se izučavaju u okviru predmeta; 2.Opiše najvažnije farmakokinetičke karakteristike pojedinih grupa ljekova (resorpcija, raspodjela, metabolizam i izlučivanje) i uporedi; specifičnosti farmakokinetike pojedinih ljekova unutar grupa, koje su od značaja za njihovu primjenu; 3. Poveže indikacije i kontraindikacije za primjenu lijeka sa njegovim farmakološkim dejstvima; 4. Prepozna neželjena dejstva ljekova u svakodnevnoj farmaceutskoj praksi; 5. Predvidi i identifikuje klinički značajne interakcije ljekova i djeluje u cilju njihovog izbjegavanja; 6. Objasni pacijentu pravilan izbor OTC preparata i primjenu odgovarajućeg lijeka; 7. Analizira sadržaj ljekarskog recepta i identifikuje eventualne nepravilnosti (struktura recepta, izbor preparata, režim doziranja i sl.).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANETA BAĆOVIĆ1x1
12B+5S+1P
1x1
12B+5S+1P
TAMARA ŠĆEPOVIĆ1x1
12B+5S+2P
1x1
12B+5S+2P
SNEŽANA MUGOŠA3x1
24B+10S+3P