Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Objasni biosociopsihološki pristup zdravlju i bolesti 2.Opiše mehanizme djelovanja stresa na razvoj i ishode zdravstvenih problema 3.Analizira složenost odnosa psiholoških faktora i doživljaja bola 4.Shvata uticaj onesposobljujućih zdravstvenih stanja na pacijenta i njegovu porodicu 5.Navede i objasni faktore koji utiču na pacijentovo pridržavanje propisane fizioterapije i izvore problema u odnosu pacijent-fizioterapeut 6.Objasni kako psihološke metode i principi mogu doprinijeti očuvanju zdravlja, liječenju i rehabilitaciji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVENKA PAVLIČIĆ2x1
63B
1x1
63B
NOVAK LAKIĆEVIĆ1x1
63B