Pregled projekta


Finansijski program : Erasmus+
Naziv [ENG] : Capacity Building of the Faculty of Law, University of Montenegro - curricula refreshment, boosting of international cooperation and improving human, technical and library resources
Naziv : Unapređenje kapaciteta Pravnog fakulteta UCG - revizija kurikuluma, podsticanje međunarodne saradnje i unapređenje ljudskih, tehničkih i bibliotečkih resursa
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2019.
Skraceni naziv : CABUFAL
Web site : https://cabufal.ac.me/
Tip projekta : jačanje kapaciteta
Tematska oblast :
Jedinica : Pravni fakultet
Budzet za jedinicu : 356312
Ukupan budzet : 556300
Rukovodilac :
Opis : Osnovni cilj projekta je da kroz organizaciju studijskih posjeta partnerskih institucija, i odgovarajuće obuke akademskog osoblja Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, omogući usavršavanje nastavnih vještina, kao i usklađivanje nastavnih kurikuluma pojedinih predmeta koji se izvode na Pravnom fakultetu sa sličnim kursevima koji se izvode na partnerskim institucijama čime bi se izučavanje predmeta koji u sebi moraju sadržati elemente prava Evropske unije približilo planovima i programima zemalja članica Evropske unije.


The main goal of the project is to enable the improvement of teaching skills, as well as the harmonization of teaching curricula of individual subjects taught at the Faculty of Law with similar courses taught at partner institutions through the organization of study visits of partner institutions and appropriate training of academic staff of the Faculty of Law. which would bring the study of subjects that must contain elements of European Union law closer to the plans and programs of the European Union member states.