Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : Compressive sensing and graphs in nonstationary signal analysis
Naziv : Kompresivno odabiranje i grafovi u analizi nestacionarnih signala
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2021.
Skraceni naziv : CSGRAPH
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Tehničke nauke
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : "Pored klasičnog pristupa obradi signala pojavljuju se i novi pristupi, kao što su kompresivno odabiranje i korišćenje grafa kao domena posmatranog signala. Ovi pristupi su izuzetno aktuelni u međunarodnoj naučnoj zajednici. Oni predstavljaju kvalitativan skok unaprijed u odnosu na klasičnu analizu signala. Članovi projektnih timova imaju značajno iskustvo u pomenutim oblastima, dokazano publikovanjem radova u eminentnim međunarodnim časopisima. Povezivanje istraživača koji se bave sličnim temama otvara mogućnost intenzivnijeg rada i širi prostor za praktičnu primjenu dobijenih rezultata."


"In addition to the classic approach to signal processing, new approaches are emerging, such as compression selection and using the graph as the domain of the observed signal. These approaches are extremely current in international science community. They represent a qualitative leap forward compared to classical signal analysis. Members of the project teams have significant experience in the mentioned areas, proven by publishing papers in eminent international journals. Connecting researchers dealing with similar topics opens up the possibility more intensive work and wider space for the practical application of the obtained results. "