Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : Nonstationary signals in control and digital systems
Naziv : Nestacionarni signali u automatici I digitalnim sistemima
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2021.
Skraceni naziv : NADiS
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Društvene nauke
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Obrada nestacionarnih signala je naučna oblast koja se intenzivno razvija više od 30 godina. Bez obzira na tako dug razvoj novi rezultati i tehnike u obradi signala se javljaju sa intenzivnom učestalošću i nalaze primjenu u praksi. Većina problema vezana je uz definisanje vjernog matematičkog modela nekog realnog sistema. Posebna pažnja u ovom projektu je definisanje postupaka za realizaciju optimalnih modela zasnovanih na elementima frakcionih sistema i spektralne teorije grafova.


Non-stationary signal processing is a scientific field that has been intensively developed for more than 30 years. Despite such a long development, new results and techniques in signal processing appear with intense frequency and find application in practice. Most of the problems are related to defining a true mathematical model of a real system. Special attention in this project is the definition of procedures for the realization of optimal models based on the elements of fractional systems and spectral graph theory.