Pregled projekta


Finansijski program : Instutute of Electrodynamics, Microwave and Circuit Engineering (EMCE), Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Vienna University of Technology (TUW).
Naziv [ENG] : Vertical triple junction red-green-blue optical sensor with signal processing based on the determination of the space-charge region borders
Naziv : Red-green-blue kolor senzor sa trostrukim vertikalnim pn spojevima sa obradom signala baziranom na određivanju granica oblasti prostornog tovara
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2013.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : projektovanje opto-elektronskih integrisanih kola
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Red-green-blue kolor senzor sa vertikalno postavljenim fotodiodama unutar čipa i obradom signala koja rezultira preciznim vrijednostima struja koje su generisane djelovanjem plave, zelene i crvene svjetlosti predstavlja predmet ovog projekta. Obrada signala bazira se na određivanju dubina granica oblasti prostornog tovara sve tri fotodiode posmatrano od od gornje površine čipa. Kolo je implementirano u strujnom domenu korišćenjem strujnih prenosnika i strujnih pojačavača sa promjenljivim pojačanjem.


A triple-junction RGB optical sensor with vertically stacked photodiodes inside the chip, and signal processing which provides precise values of the currents generated by blue, green, and red light is the topic of this project. The signal processing is based on the determination of the borders' depths of the space-charge regions of all three photodiodes from the upper surface of the chip. A current-mode implementation using current conveyours and variable-gain current amplifiers is introduced