Pregled projekta


Finansijski program : IPA Adriatic
Naziv [ENG] : An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation toward the creation of new Policies for Sustainable Competitiveness of SMEs
Naziv : Jadranska mreža za unapređenje istraživačkog razvoja i inovacija prema stvaranju novih politika za održivu konkurentnost malih i srednjih preduzeća
Početak : 01.01.2013.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv : ADRINATinn
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : nformacione komunikacione tehnologije, Radari, Biomedicina, Multimedije
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Projekt ADRIATinn „Jadranska mreža za unapređenje istraživačkog razvoja i inovacija u pravcu stvaranja novih politika za održivu konkurentnost i tehnološki kapacitet malih i srednjih preduzeća“ ima za cilj povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) koja djeluju u jadranskoj regiji, podržavajući ih u zadržavanju svog trenutnog tržišnog udjela i poboljšavajući ekstroverziju preko prekograničnog sistema koji favorizuje usvajanje informaciono-kominukacionih tehnologija, kao i inovacije i specijalizacije.


The ADRIATinn project “An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation towards the Creation of new Policies for Sustainable Competiveness and Technological Capacity of SMEs” aims to increase the competitiveness of small and medium enterprises (SMEs) active in the Adriatic region, supporting them in maintaining their current market share and improving their extroversion through a cross-border system that favours the adoption of ICTs, as well as innovation and specialization.