Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : Compressive sensing methods with applications
Naziv : Metode komprimovanog očitavanja sa aplikacijama
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : nformacione komunikacione tehnologije, Radari, Biomedicina, Multimedije
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : "Cilj projekta je započinjanje saradnje između Kine i Crne Gore, pravljenje zajedničke mreže eksperata u cilju objezbjeđivanja konstantne razmjene tehničkih, naučnih i komercijalnih informacija u oblasti obrade signala, „Internet of Things” tehnologija, kompresivnog odabiranja (Compressive Sensing - CS) i specifičnih aplikacija kao što su „cold chain” logistički sistemi i bežične senzorske mreže. Drugi cilj je razmjena naučnih dostignuća i informacija vezanih za metode i algoritme kompresivnog odabiranja, multimedijalnih i komunikacionih aplikacija, senzora u bežičnim mrežama i “cold chain” logističkih tehnologija kao i aplikacija u prehrambenoj industriji. Na kraju cilj je razvoj inovativnih tehnologija. Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore razvija visoko kvalitetno istraživanje u oblasti savremenih ICT tehnologija, posebno u oblasti algoritama za kompresivno odabiranje, sa naglaskom na razvoj aplikacija u kojima će primjena CS-a dovesti do značajnih poboljašanja u različitim oblastima. Među velikim brojem aplikacija posebna pažnja biće posvećena komunikacionim signalima. Sa druge strane, CAU predstavlja najistaknutiji poljoprivredni univerzitet, koji na raspolaganju ima jak i visoko kvalifikovan fakultetski kadar iz oblasti poljoprivrede i inženjerstva. Drugi partner iz Kine, CAAS, je nacionalni istraživački institut iz oblasti poljoprivrede sa značajnim istraživačkim iskustvom u poljoprivredi i tehnologijama proizvodnje hrane. Objedinjavajući iskustva, znanje i praktične sposobnosti u različitim naučnim oblastima, institucije mogu postići značajne rezultate u teorijskim pristupima, kao i u nekoliko praktičnih aplikacija, posebno u oblasti senzornih mreža u procesima proizvodnje hrane. "


"The aim of the project is to start cooperation between China and Montenegro, creating a joint network of experts in order to ensure constant exchange of technical, scientific and commercial information in the field of signal processing, ""Internet of Things"" technologies, compressive sensing (CS) and specific applications such as which are ""cold chain"" logistics systems and wireless sensor networks. The second goal is the exchange of scientific achievements and information related to methods and algorithms of compression selection, multimedia and communication applications, sensors in wireless networks and ""cold chain"" logistics technologies as well as applications in the food industry. Ultimately, the goal is to develop innovative technologies. The Faculty of Electrical Engineering of the University of Montenegro is developing high quality research in the field of modern ICT technologies, especially in the field of compression selection algorithms, with emphasis on developing applications in which the application of CS will lead to significant improvements in various fields. Among a large number of applications, special attention will be paid to communication signals. On the other hand, CAU is the most prominent agricultural university, which has a strong and highly qualified faculty staff in the field of agriculture and engineering. Another partner from China, CAAS, is a national agricultural research institute with significant research experience in agriculture and food production technologies. Combining experience, knowledge and practical skills in different scientific fields, institutions can achieve significant results in theoretical approaches, as well as in several practical applications, especially in the field of sensor networks in food production processes."