Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : "Compressive Sensing and Superresolution in applications of optical-based surveillance systems sensors and drones"
Naziv : "Compressive Sensing i Superrezolucija u primjenama sistema za nadzor zasnovanih na optičkim senzorima i bespilotnim letilicama"
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Kompresivno odabiranje, digitalna obrada slike
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : "Naučno-istraživačka djelatnost koja je vezana za bilateralnu saradnju i projekat između Elektrotehničkog fakulteta Podgorica (UCG) i Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, bila je vezana za rekonstrukciju slika visoke rezolucije na osnovu malog broja dostupnih odbiraka. Razmatrane su aplikacije primjene visoko rezolucionih slika za sigurnosne nadzore koji podrazumijevaju korišćenje optičkih senzora (kamera), kao i sistema koji bi pružali podršku u vidu naprednih algoritama obrade signala. U nepristupačnim predjelima za nadzor tokom perioda turističke sezone koriste se i bespilotne letilice koje su opremljene optičkim uređajima. Zbog realnih ograničenja sistema za nadzor, u prvom redu u pogledu dimenzija i mase, zatim potrošnje energije, razmatrana je upotreba uređaja koji bi snimali samo mali procenat piksela slike (fotografije). U okviru projekta plan istraživanja je sproveden u nekoliko pravaca: - Analiza efikasnosti algoritama za rekonstrukciju slike za slučajeve slika dobijenih iz sigurnosnih kamera montiranih na dronovima. - Predloženo je korišćenje gradijentnog algoritma za rekonstrukciju slika koji omogućava rekonstrukciju i u slučajevima značajno velikog broja nedostupnih mjerenja, čak do 70%. - Analiza uspješnosti primjene algoritma za detekciju objekata (ljudi, turista) na slikama koje nisu snimljene u cjelosti, već su dobijene na izlazu iz sistema za Compressive Sensing rekonstrukciju - Testiranje uspješnosti predložene kombinovane tehnike za rekonstrukciju slika i detekciju objekata na slikama. "


"Scientific research related to bilateral cooperation and a project between the Faculty of Electrical Engineering Podgorica (UCG) and the Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Split, was related to the reconstruction of high resolution images based on a small number of available samples. Applications for the application of high-resolution images for security surveillance, which include the use of optical sensors (cameras), as well as systems that would provide support in the form of advanced signal processing algorithms, are considered. In inaccessible areas, unmanned aerial vehicles equipped with optical devices are also used for surveillance during the tourist season. Due to the real limitations of the monitoring system, primarily in terms of dimensions and mass, then energy consumption, the use of devices that would capture only a small percentage of pixels of the image (photo) was considered. Within the project, the research plan was implemented in several directions: - Efficiency analysis of image reconstruction algorithms for cases of images obtained from security cameras mounted on drones. - It is proposed to use a gradient algorithm for image reconstruction, which enables reconstruction in cases of a significantly large number of unavailable measurements, up to 70%. - Analysis of the success of the application of the algorithm for the detection of objects (people, tourists) on images that were not taken in full, but were obtained at the exit from the system for Compressive Sensing reconstruction - Performance testing of the proposed combined technique for image reconstruction and object detection in images."