Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : 3D Printing Solutions for COVID-19
Naziv : 3D štampana rješenja za Covid-19
Početak : 01.01.2020.
Kraj : 31.12.2020.
Skraceni naziv : 3DPRI-Covid19
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : 2. IKT, 4. Medicina i zdravlje ljudi;
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 42350
Ukupan budzet : 42350
Rukovodilac :
Opis : Ideja ovog projekta je kreiranje novog modela 3D štampane maske za višekratnu upotrebu koja bi obuhvatila dva dijela istraživanja na dvije različite vrste filamenata. Tokom prvog dijela istraživanja testiraćemo osetljivost na promjenu trobojnog filamenta u zavisnosti od temperature, analizirajući ponašanje na različitim temperaturama, različitim oblicima, debljini i ispunama 3D štampanog dijela. Kao rezultat toga, imaćemo 3D štampan indikator za promjenu boje koji će dati tačne vrijednosti tjelesne temperature. Drugi dio istraživanja uključuje različite vrste ispitivanja PLA filamenata od kojih je napravljen ostatak maske. Smatramo da se zagrijavanjem PLA materijala može postići i do 40% veća izdržljivost i čvrstoća, dok će se dimenzije zagrijanog modela značajno smanjiti. U zagrijani PLA model maske ubacili bismo prvi dio koji bi nam dao informacije o temperaturi osobe koja nosi masku.


The idea of this project is to create a new model of a 3D printing reusable mask which would include two parts of research on two different types of filament. During the first part of research we will test the sensitivity of the three-color-change filament depending on the temperature, while analysing behaviour at different temperatures, different forms, thickness, and infills of the 3D printed part. The second part of the research includes different kinds of testing on PLA filament from which the rest of the mask is made of. We think that by heating PLA material it can achieve up to 40% greater durability and strength, while the dimensions of the heated model would be just significantly reduced. In this heated PLA model of a mask we would insert the first part which would give us information on the temperature of the person wearing a mask.