Jeknić Paović- Gordana

dr Jeknić Paović- Gordana

redovni profesor | Pravni fakultet

Rodjena je 23. 06. 1965. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Danllovgradu sa odličnim uspijehom. Za postignuti uspijeh dobila je diplomu "Luča". Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore diplomirala je 1987. godine sa prosiječnom ocijenom 9,16. Za vrijeme studija dobila je Studentsku nagradu Univerziteta Crne Gore, nagradu "19 decembar" Skupštine Opštine Podgorica kao i nagrade za svaku godinu studija Pravnog fakulteta. Poslijediplomske studije, finansijsko-pravni smjer upisala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPOSLOVNO PRAVOMaster1PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA4 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2PORESKI POSTUPAK I PORESKO KAZNENO PRAVO2 x 10 x 00 x 0
PFKRIVIČNO PRAVOMaster3FINANSIJSKE ISTRAGE4 x 11 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne4FINANSIJSKO PRAVO4 x 11 x 20 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne5JAVNE FINANSIJE2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave