Pravni fakultet

Biografija - Paović-Jeknić Gordana PF
Prof. dr Gordana Paović-Jeknić

Rođena je 23. 06. 1965. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Danllovgradu sa odličnim uspijehom. Za postignuti uspijeh dobila je diplomu "Luča". Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore diplomirala je 1987. godine sa prosiječnom ocijenom 9,16. Za vrijeme studija dobila je Studentsku nagradu Univerziteta Crne Gore, nagradu "19 decembar" Skupštine Opštine Podgorica kao i nagrade za svaku godinu studija Pravnog fakulteta.

Poslijediplomske studije, finansijsko-pravni smjer upisala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1993. godine, gdje je 1996. godine stekla akademski naziv magistra pravnih nauka. Doktorat pod nazivom "Budžetska kontrola, jugoslovensko i italijansko pravo" odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine.

Od 1993. godine radi na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore prvo kao asistent na predmetu Finansije i finansijsko pravo. U zvanje docenta na Pravnom fakultetu izabrana je 2000. godine, a u zvanje vanrednog profesora 2005. godine. Sada je redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore na predmetima:Finansijsko pravo na osnovnim studijama, Poreski postupak i poreska administracija i Finansijske istrage na master studijama na Poslovno-pravnom smjeru i Krivično-pravnom smjeru kao i na predmetu Javne finansije na Fakultetu političkih nauka.

Od 2001. do 2008. godine obavljala je funkciju prvo prodekana za nastavu a zatim i prodekana za finansije na Pravnom fakultetu. Bila je prvi predsjednik Senata Državne revizorske institucije Crne Gore. Član Savjeta za ustavna pitanja kao stručno-konsultativnog tijela Skupštine Crne Gore prilikom donošenja Ustava nezavisne države Crne Gore, član Komisija za unutrašnju reviziju i za poreske savjetnike Vlade Crne Gore i dr. Kao član radnih grupa koje je formirala Vlada i Skupština Crne Gore i kao konsultant međunarodnih organizacija (UNDP,GTZ, USAID, EBRD, Vestminsterska fondacija i dr.) učestvovala je u izradi poreskih zakona i zakona u oblasti budžetskog prava i budžetske kontrole, čiji je cilj bio usaglašavanje crnogorskog  poreskog i budžetskog prava sa pravom Evropske Unije.

Član je Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, član Vijeće za društvene nauke Senata Univerziteta Crne Gore i član Upravnog odbora Udruženja pravnika Crne Gore i dr.

Autor je brojnih naučnih radova objavljenih u uglednim časopisima, koautor udžbenika i autor nekoliko monografija.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.