Dragana Čukić

dr sci med Dragana Čukić

redovni profesor | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

Rođena 1960.g. u Beranama. Osnovnu i srednju školu- gimnaziju završila u Andrijevici sa odličnim uspjehom i zvanjima LUČA. Medicinski fakultet završila u Skoplju 1986. g., Specijalizaciju iz sudske medicine završila 1994.g. u Institutu za sudsku medicinu u Beogradu. Magistraski rad na temu "SUDSKOMEDICINSKE KARAKTERISTIKE UBISTVA IZVRŠENOG OD STRANE ŽENE", odbranila decembra 1994.g. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Od avgusta 1994.g., i danas - zaposlena na Odjeljenju za sudsku medicinu, KCCG u Podgorici, kao...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKRIVIČNO PRAVOMaster2MEDICINSKO KRIVIČNO PRAVO2 x 1.5 x 10 x 0
PFBEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKAOsnovne5SUDSKA MEDICINA0 x 00 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne10FORENZIČKA MEDICINA I MEDICINSKO PRAVO1 x 10 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne11SUDSKA MEDICINA1.5 x 10 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne11FORENZIČKA MEDICINA,STOMATOLOGIJA I MEDICINSKO PRA.5 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radojevic N, Radnic B, Vucinic J, Cukic D, Lazovic R, Asanin B, Savic S.Mathematical model in post-mortem estimation of brain edema using morphometric parameters.J Forensic Leg Med
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radojevic N, Cukic D, Curovic I, Golubovic MFatal laryngeal oedema in an adult from an air rifle injury, and related ballisticsMedicine, Science and the Law
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radojević, N., Radnić, B., Petković, S., Miljen, M., Čurović, I. Čukić, D., Šoć, M. & Savić, S.Multiple Stabbing in Sex-Related HomicidesJournal of Forensic and Legal Medicine
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radojević, N. & Čukić, D.A comparative analysis of homicides committed with knives and firearms after introducing legal restrictionsRomanian Journal of Legal Medicine
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radojević, N., Savić, S., Aleksić, V., Čukić, D.Unusual Case of Right Atrial ReinfarctionJournal of Forensic and Legal Medicine
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Čukić, D.Iskrvarenje zbog krvarenja u meka tkiva kao uzrok smrti kod pretučenog, zlostavljanog djetetaVojnosanitetski pregled

Obavjestenja iz nastave