Medicinski fakultet

Biografija - Čukić Dragana+
Biografija - Čukić Dragana+

Rođena 1960.g. u Beranama. Osnovnu i srednju školu- gimnaziju završila u Andrijevici sa odličnim uspjehom i zvanjima LUČA.

Medicinski fakultet završila u Skoplju 1986. g., Specijalizaciju iz sudske medicine završila 1994.g. u Institutu za sudsku medicinu u Beogradu.

Magistraski rad na temu "SUDSKOMEDICINSKE KARAKTERISTIKE UBISTVA IZVRŠENOG OD STRANE ŽENE", odbranila decembra 1994.g. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Od avgusta 1994.g., i danas - zaposlena na Odjeljenju za sudsku medicinu, KCCG u Podgorici, kao specijalista za sudsku medicinu.

U maju 1996.g., ispred Medicinskog Instituta, Univerziteta Crne Gore- glavni istraživač u projektu: "UBISTVA U CRNOJ GORI OD 1980- 2000 godine”.

Doktorsku tezu : “UBISTVA U CRNOJ GORI U VRIJEME RATA U OKRUŽENJU, 1991 DO 1995. GODINE”, odbranila u aprilu 1999.g., na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Naučna zvanja na UIS (Univerzitet u Istočnom Sarajevu) sticala redovnom procedurom (od višeg asistenta - 1999.g., preko docenta- 2002.g., vanrednog profesora- 2008.g., te redovnog profesora- 2014.g.).

Naučna zvanja na UCG (Univerzitet Crne Gore) sticala redovnom procedurom (od asistenta - 2001.g., preko docenta- 2006.g., vanrednog profesora- 2011.g., te redovnog profesora- 2016.g.).

Zvanje Primariusa stekla 2003.g., kao iskusni doktor.

Gostujući profesor na Medicinskom fakultetu u Foči (UIS), od osnivanja fakulteta i danas, na Policijskoj akademiji u Danilovgradu, od osnivanja iste i danas, Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, ranije i na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran u Podgorici,

Jedan od osnivača Udruženja sudskih vještaka Crne Gore (2000.g.) i Predsjednik USVCG, u dva četvorogodišnja mandata (2000.- 2008.). Osnivač i glavni i odgovorni Urednik časopisa USVCG »Expertus forensis«, desetak godina.

Član Uredništva časopisa »Perjanik«, u izdanju Policijske akademije u Danilovgradu; član uredništva časopisa “Justicija”; član Uređivačkog odbora časopisa „Biomedicinska istraživanja“, Medicinskog fakulteta u Foči; član Redakcijskog odbora iz inostranstva, za časopis Vještak, Zenit, Banja Luka; član Uređivačkog odbora časopisa „Medical Journal of Montenegro“.

Organizator i član radne grupe u izradi Zakona o sudskim vještacima Crne Gore (usvojen na Skupštini Parlamenta Crne Gore 2006.g.); član Komisije za izbor sudskih vještaka Crne Gore, u više mandata; organizator i Predsjednik Naučnog odbora više naučno – stručnih skupova Udruženja sudskih vještaka Crne Gore, koji su održani svakog maja mjeseca, od 2000. do 2010. g.

Izabrani i imenovani stalni sudski vještak za oblast sudske medicine, od 1994.g. i danas.

Član mnogobrojnih domaćih i međunarodnih Udruženja forenzičkih nauka.

Mentor polaznih istraživanja na Med. fakultetu; član komisije za više kandidata polaznih istraživanja na Med. fak. u Podgorici; te za više specijalističkih radova na Pravnom fakultetu Mediteran; kao i za Završni rad doktora medicine. Predsjednik Komisije za izbor saradnika za Sudsku med. za više kandidata u Foči;

Šef predmeta Sudska medicina na Med. i Stom. fakultetu u Podgorici i u Foči.

Član ekspertske komisije OEBS-a za izradu Etičkog kodeksa USVCG; etički kodeks usvojen 24. 12. 2011. na Skupštini USVCG.

Dobitnik Zahvalnice Hrvatskog društva sudskih vještaka (HDSV), od 12. 02. 2011. za izuzetan doprinos ugledu i napretku HDSV, povodom 30- godišnjice rada HDSV.

Objavila više radova na temu značaja obdukcije, u časopisu „Medical“.

Moderator sekcije “Sudskomedicinska vještačenja”, IV Sajam medicine, hotel “Nikić” Podgorica, od 15. do 17. 10. 2015.g. Predavanje na temu Principi medicinskih vještačenja.

Ispitivač više predmeta u Ispitnoj komisiji za polaganje stručnih ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika sa visokim obrazovanjem (Ministarstvo zdravlja).

Član Komisije za dodjelu zvanja Primarius, Ministarstva zdravlja, u više mandata.

Mentor i glavni mentor za sudsku medicinu (2012-), KCCG Podgorica, Medicinski fakultet Podgorica; Medicinski fakultet Beograd.

Prisustvovala IV Nacionalnoj konferenciji o korupciji u obrazovanju, kao jedini predstavnik Medicinskog fakulteta. Centar za građansko obrazovanje i Eliamep. 09. jul 2015, hotel „Podgorica“.

Predavač u okviru kontinuirane medicinske edukacije (KME), ispred CEZANA- e i Ministarstva zdravlja na teme: „Značaj pravilnog vođenja medicinske dokumentacije“, „Sudskomedicinski aspekt nesavjesnog liječenja urgentnih stanja“, „Potvrda o smrti“, „“Zakonska regulativa u vezi sa obdukcijom“.

Predavač po pozivu (OEBS i UN- ECDP) na više međunarodnih specijalističkih seminara na teme: Medicinsko pravo; Etika; Strijelna rana; Medicinska dokumentacija; Prava pacijenata...

- Član Društva ljekara Crne Gore; Član Ljekarske komore Crne Gore; Član Udruženja za sudsku medicinu Jugoslavije (i sada se tako zove); Član Saveza Sportskih ljekara Crne Gore (2012-)

 

Autor oko 200 naučnih i stručnih radova od kojih su 5 objavljeni u časopisima na SCI listi; ostali radovi objavljeni u inostranim i domaćim časopisima.

Aktivni učesnik na mnogobrojnim inostranim i domaćim kongresima.

 

Autor više poglavlja u stručnim knjigama („Nematerijalna šteta“- Beograd; „Sudska medicina“- Dobričanin, Kruševac).

Autor pet (5) knjiga, sve iz oblasti sudske medicine:

  1. „ŽENA UBICA, SUDSKOMEDICINSKE KARAKTERISTIKE“;
  2. „UBISTVA U CRNOJ GORI U VRIJEME RATA U OKRUŽENJU, 1991- 1995“
  3. „ZNAČAJ MEDICINSKE DOKUMENTACIJE KOD POVREĐIVANJA MEHANIČKIM ORUĐEM“.
  4. „SUDSKA MEDICINA“- udžbenik za studente Policijske akademije
  5. „SUDSKA MEDICINA“- 2012.- udžbenik za studente medicine i stomatologije- prvi udžbenik za studente medicine u Crnoj Gori, ikad napisan.

Uradila više hiljada sudskomedicinskih obdukcija te više hiljada sudskomedicinskih ekspertiza, za sve sudove i tužilaštva u Crnoj Gori, te nekoliko i za zemlje u okruženju.

Majka troje odrasle djece- sinovima Iliji i Jovanu i kćerki Mileni.

 

Adresa

kući: Vasa Bracanova bb., Masline, Podgorica

posao: Odjeljenje za sudsku medicinu, KCCG Podgorica

tel. 00 382 069 020 698

fax. 020 412 282

mail: cukicd@t-com.me

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.