Jelena Mešter

dr Jelena Mešter

docent | Filozofski fakultet

Rođena je u Mostaru, u Bosni i Hercegovini, gdje je počela osnovno obrazovanje, a završila u Podgorici. Gimnazijsku diplomu stekla je u srednjoj školi „Petar I Petrović Njegoš“ u Danilovgradu. 2002. godine je upisala studije psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i diplomirala 2006. godine na temu „Socijalno – psihološka obilježja studenata kao determinante njihovih stavova prema nastavi i radu univerzitetskih profesora“. U julu 2010. godine uspješno odbranila magistarski rad na temu...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dijana Vučković, Jelena MašnićSuvremena obrazovna vrijednost izučavanja narodne bajke – literarni, socijalni i psihološki elementi bajke u mediteranskom kulturološkom metanarativu. ANNALES (Annals for Istrian and Mediterranean Studies)– Series Historia et Sociologia
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nikolić Emilija, Nikolić Aleksandar, Stević Ruža, Brandmajer Tijana, Mićanović Veselin, Mašnić JelenaModel for Developing a Health-Related Quality of Life Questionnaire for Chronic Obstructive Pulmonary DiseaseHindawi Canadian Respiratory Journal

Obavjestenja iz nastave