Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

1. Razlikuje osnovne istorijske umjetničke epohe i stilove u klasičnim likovnim disciplinama i stilske karakteristike u dizajnu i fotografiji. 2. Primijenjuje osnovne likovne i dizajnerske elemente iz oblasti slikanja, grafike, vajanja, crteža, tipografije, grafičkih komunikacija, oblikovanja knjige, ilustracije i fotografije. 3. Koristi aplikativni grafički softver za vektorsku i bit-map grafiku na nivou standardnih dizajnerskih praksi. 4. Opisuje i argumentuje sopstvene ideje u području likovnog i dizajnerskog izraza. 5. Upravlja procesom sopstvenog dizajnerskog rada na osnovu zadatog ili razvijenog koncepta i činjeničnih uslova. 6. Grafički oblikuje zadati sadržaj i objedini ga u složene standardne dizajnerske forme. 7. Gradi autorski stav na osnovu razumijevanja savremenog društvenog i profesionalnog okvira sprovođenja dizajnerskih praksi.