Studijski program

Nivo studija: SPECIJALISTICKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

ИСХОДИ УЧЕЊА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ По завршетку специјалистичких студија, студент ће бити оспособљен да: 1. Интегрише теоријска и практична знања из књижевних и језичких области, с једне, и педагошко-психолошких и методичких области, с друге стране; 2. Самостално креира и организује савремено конципиран наставни процес, који у свом средишту има ученика; 3. Припрема и демонстрира предметни садржај кроз наставни процес на основношколском и средњошколском нивоу; 4. Процјењује степен усвојености пројектованих наставних циљева кроз процес евалуације ученичких постигнућа; 5. Примјењује стечена практична знања и вјештине у различитим видовима ваннаставних активности (секције, курсеви, културно-забавни програм...); 6. Комбинује класичне и савремене наставне методе, успјешн и праввремено реагујући на изазове наставне праксе.