Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Studenti: pronalaze i objašnjavaju vezu između strukture, funkcije i procesa na nivou molekula, ćelije, organizma, populacije, zajednice i ekosistema - objašnjavaju glavne ćelijske procese prokariota i eukariota - objašnjavaju pojmove vezane za morfologiju, anatomiju, histologiju, fiziologiju i biljaka, životinja i čovjeka - razumiju i objašnjavaju osnovne ekološke veze biljaka i životinja sa životnom sredinom - izvode terenska istraživanja i znaju kako da vrše determinaciju i čuvanje biljnog i životinjskog materijala - objašnjavaju životne procese u mikrobnoj, biljnoj, animalnoj i humanoj ćeliji; - vladaju saznanjima o metaboličkom diverzitetu, genetičkom diverzitetu, genetskim promjenama i modifikacijama - objašnjavaju biohemijske interakcije bioaktivnih materija iz biljaka u njihovom prirodnom sastavu i u ljudskim aplikacijama - vladaju znanjima o mehanizmima odgovora mikrobne, biljne, animalne i humane ćelije na stresne situacije i oblicima odbrambenih mehanizama i tolerancija kod organizama - objašnjavaju biološku dostupnost i uticaj zagađivača, kao i uzročno posljedične veze izmedju zagađivača i organizma (biološki odgovor kod prokariota i eukariota) - razumiju principe evolucije i mehanizme evolucije - povezuju stečena znanja iz ekologije sa ostalim prirodnim naukama uz razumijevanje složenih odnosa biljaka, životinja i čovjeka sa životnom sredinom - kritički sagledavaju potrebu za zaštitom biodiverziteta - razumiju glavne smjernice EU kada je u pitanju potreba zaštite životne sredine - čitaju, razumiju i kritički se odnose prema relevantnoj naučnoj literaturi - koriste relevantnu naučnu literaturu, web stranice i baze podataka, vrše procjenu značajnosti podataka i prate osnovna dostiguća iz oblasti botanike, zoologije, fiziolgije bilja i životinja, citologije, genetike, molekularne biologije, zaštite biodiverziteta, ekologije i zaštite životne sredine - samostalno rade u laboratorijama koje se bave istraživanjima iz oblasti fundamentalnih bioloških disciplina - upotrebljavaju informaciono-komunikacione tehnologije u ovladavanju znanja iz biologije - na osnovu sopstvenog afiniteta i sklonosti mogu da nastave školovanje na magistarskim studijama iz oblasti biologije u zemlji ili inostranstvu