Elektrotehnički fakultet / RAČUNARI / OSNOVI MAŠINSKOG UČENJA I VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE

Naziv predmeta:OSNOVI MAŠINSKOG UČENJA I VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12804Obavezan153+1+1
Studijski programi za koje se organizujeRAČUNARI
Uslovljenost drugim predmetimaEkspertni sistemi
Ciljevi izučavanja predmetaIzučavanjem ovog predmeta studenti treba da steknu fundamentalna znanja iz inženjerski atraktivne oblasti vještačke inteligencije - mašinskog učenja. Predmet je fokusiran na principe, tehnike i metode mašinskog učenja koje se široko koriste u rješavanju praktičnih problema. Pored detaljnog izučavanja prateće teorije, razmatrane tehnike mašinskog učenja se implementiraju na računaru u programskom jeziku Python, i njihov značaj demonstrirana u rješavanju konkretnih problema. U sklopu predmeta vrši se detaljna analiza performansi razmatranih tehnika, diskutuje se njihova upotrebljivost, ograničenja i izazovi koje ih prate.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: formira model problema koji želi riješiti primjenom tehnika mašinskog učenja; razumije algoritme mašinskog učenja, mogućnosti i nedostatke njihove primjene pri rješavanju konkretnih problema; primijeni adekvatnu matematičku aparaturu, algoritme i tehnike mašinskog učenja na konkretne podatke i u rješavanju konkretnih problema, te izvrši njihovo prilagođavanje i modifikovanje u slučaju potrebe; opiše i interpretira rezultate primjene tehnika mašinskog učenja; razumije matematičke i teorijske koncepte na kojima počivaju algoritmi mašinskog učenja; modeluje i simulira podatke i eksperimente neophodne za analizu, verifikaciju i komparaciju kako postojećih tako i modifikovanih, odnosno, novorazvijenih tehnika mašinskog učenja.
Ime i prezime nastavnika i saradnikanastavnik: Prof. dr Vesna Popović-Bugarin saradnik: Danilo Planinić, Spec. Sci. Elektronika, telekomunikacije i računari
Metod nastave i savladanja gradivaMetod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, računske i laboratorijske vježbe, konsultacije, samostalni rad.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Podjela (nadgledano, nenadgledano učenje i učenje sa podrškom).
I nedjelja, vježbe - Kratki kurs Python-a.
II nedjelja, pred.-Linearna i polinomijalna regresija, metod gradijentnog spusta.
II nedjelja, vježbe Python: Grafika i NumPy biblioteka
III nedjelja, pred.- Logistička regresija. Regularizacija.
III nedjelja, vježbe - Realizacija zadate regularizacije u Python-u.
IV nedjelja, pred.- Neuralne mreže, arhitektura i propagacija unaprijed.
IV nedjelja, vježbe - Realizacija zadate regularizacije u Python-u.
V nedjelja, pred.- Učenje neuralnih mreža. Algoritam za propagaciju unazad (backpropagation).
V nedjelja, vježbe - Realizacija neuralnih mreža u Python-u.
VI nedjelja, pred.- Teorija mašinskog učenja: procjena hipoteze, bias, varijansa i regularizacija, kriva učenja.
VI nedjelja, vježbe - Unaprijeđenje algoritma mašinskog učenja realizovanog u Python-u primjenom teorije mašinskog učenja.
VII nedjelja, pred.- Dizajn sistema za mašinsko učenje. Analiza i metrike grešaka.
VII nedjelja, vježbe - Unaprijeđenje algoritma mašinskog učenja realizovanog u Python-u primjenom teorije mašinskog učenja.
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe - Kolokvijum
IX nedjelja, pred.- Metoda potpornih vektora (Support vector machine).
IX nedjelja, vježbe - Realizacija metode potpornih vektora u Python-u.
X nedjelja, pred.- Stabla odlučivanja. Random Forest algoritam.
X nedjelja, vježbe - Realizacija decision tree i random forest algoritma korišćenjem Python-a.
XI nedjelja, pred.- Nenadgledano učenje. K-means klasterizacija. Redukcija dimenzionalnosti. Analiza primarne komponente (Principal component analysis). Rekonstrukcija iz kompresovane reprezentacije.
XI nedjelja, vježbe - Realizacija k-means algoritma, redukcije dimenzionalnosti i rekonstrukcije korišćenjem Python-a.
XII nedjelja, pred.- Detekcija anomalija.
XII nedjelja, vježbe - Realizacija detekcije anomalija korišćenjem Python-a.
XIII nedjelja, pred.- Sistemi za davanje preporuka.
XIII nedjelja, vježbe - Realizacija sistema za davanje podrške odlučivanju korišćenjem Python-a.
XIV nedjelja, pred.- Učenje sa podrškom (Reinforcement learning).
XIV nedjelja, vježbe - Praktični rad sa velikom količinom podataka.
XV nedjelja, pred.- Kritička i etička razmatranja u mašinskom učenju i vještačkoj inteligenciji.
XV nedjelja, vježbe - Paralelizacija
Opterećenje studenta5 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 1 sat računskih vježbi 1 sat laboratorijskih vježbi 3 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveRedovno prisustvo nastavi, primjereno vladanje, pohađanje provjera znanja.
KonsultacijeNakon predavanja, a po potrebi po dogovoru.
LiteraturaMaterijali sa predavanja, Stuart Russell & Peter Norvig, (2009). Artificial Intelligence – A Modern Approach.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeLaboratorijske vježbe 20 poena Miniprojekti 50 poena Završni ispit 30 poena
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Elektrotehnički fakultet / RAČUNARI / TEORIJA INFORMACIJA I KODOVA

Naziv predmeta:TEORIJA INFORMACIJA I KODOVA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12805Obavezan153+1+0
Studijski programi za koje se organizujeRAČUNARI
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Elektrotehnički fakultet / RAČUNARI / DIGITALNA OBRADA SLIKE

Naziv predmeta:DIGITALNA OBRADA SLIKE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12806Obavezan153+1+0
Studijski programi za koje se organizujeRAČUNARI
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Elektrotehnički fakultet / RAČUNARI / ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Naziv predmeta:ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12807Obavezan253+1+0
Studijski programi za koje se organizujeRAČUNARI
Uslovljenost drugim predmetimanema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa adaptivnim sistemima i neuronskim mrežama.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Definiše i objasni osnovne adaptivne algoritme (LMS sa varijantama); Napravi računarski model adaptivnog sistema i izvodi eksperimente na napravljenom modelu; Primijeni adaptivni sistem na probleme identifikacije nepoznatog sistema i poništavanje smetnji; Definiše i objasni osnovne elemente neuralnih mreža; Analizira, tumači i reprodukuje rezultate iz oblasti adaptivnih diskretnih sistema izložene kroz naučne radove.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Ljubiša Stanković, Prof. dr Miloš Daković, Doc. dr Miloš Brajović
Metod nastave i savladanja gradivapredavanja i vježbe
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod, definicije osnovnih pojmova i primjene adaptivnih sistema i neuralnih mreža
I nedjelja, vježbe - Uvod, definicije osnovnih pojmova i primjene adaptivnih sistema i neuralnih mreža
II nedjelja, pred.-Adaptivni linearni sabirač
II nedjelja, vježbe Adaptivni linearni sabirač
III nedjelja, pred.- Sopstvene vrijednosti i sopstveni vektrori, geometrijsko tumačenje
III nedjelja, vježbe - Sopstvene vrijednosti i sopstveni vektrori, geometrijsko tumačenje
IV nedjelja, pred.- Signal greške i njegova minimizacija, Princip ortogonalnosti
IV nedjelja, vježbe - Signal greške i njegova minimizacija, Princip ortogonalnosti
V nedjelja, pred.- Metod najbržeg spuštanja
V nedjelja, vježbe - Metod najbržeg spuštanja
VI nedjelja, pred.- LMS algoritam
VI nedjelja, vježbe - LMS algoritam
VII nedjelja, pred.- Modifikacije LMS algoritma
VII nedjelja, vježbe - Modifikacije LMS algoritma
VIII nedjelja, pred.- I Kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe - I Kolokvijum
IX nedjelja, pred.- Implementacija LMS algoritma
IX nedjelja, vježbe - Implementacija LMS algoritma
X nedjelja, pred.- RLS algoritam
X nedjelja, vježbe - RLS algoritam
XI nedjelja, pred.- Kompleksni LMS i RLS algoritmi, Primjena adaptivnih sistema
XI nedjelja, vježbe - Kompleksni LMS i RLS algoritmi, Primjena adaptivnih sistema
XII nedjelja, pred.- Neuralne mreže, definicije i primjeri
XII nedjelja, vježbe - Neuralne mreže, definicije i primjeri
XIII nedjelja, pred.- Neuralne mreže, error-backpropagation algoritam treniranja mreže
XIII nedjelja, vježbe - Neuralne mreže, error-backpropagation algoritam treniranja mreže
XIV nedjelja, pred.- Konvolucione neuralne mreže
XIV nedjelja, vježbe - Konvolucione neuralne mreže
XV nedjelja, pred.- II Kolokvijum
XV nedjelja, vježbe - II Kolokvijum
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavepraćenje nastave, učestvovanje u provjerama znanja
Konsultacijenakon predavanja
LiteraturaLj. Stanković, Digital Signal Processing, Amazon Create Space, 2015.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDva kolokvijuma (po 30 poena), domaći zadaci (10 poena) i završni ispit (30 poena). Završni ispit se polaže kroz izradu seminarskog rada.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Elektrotehnički fakultet / RAČUNARI / ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II

Naziv predmeta:ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12808Obavezan153+1+0
Studijski programi za koje se organizujeRAČUNARI
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Elektrotehnički fakultet / RAČUNARI / PROGRAMIBILNE PLATFORME

Naziv predmeta:PROGRAMIBILNE PLATFORME
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12809Obavezan153+1+0
Studijski programi za koje se organizujeRAČUNARI
Uslovljenost drugim predmetimaNema.
Ciljevi izučavanja predmetaU okviru ovog predmeta studenti se upoznaju sa osnovnim principima funkcionisanja programabilnih mikroprocesorskih platformi i odgovarajućih periferijskih uređaja, sa ciljem da se osposobe da rješavaju tehničke probleme koristeći jednostavne digitalne sisteme, kao i da konstruišu autonomne sisteme za akviziciju podataka i upravljanje sistemima manje i srednje složenosti.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita, očekuje se da će student biti u mogućnosti da: - Opiše osnovne principe funkcionisanja programabilnih mikroprocesorskih platformi. - Projektuje jednostavnije mikrokontrolerske sisteme. - Rješava tehničke probleme koristeći digitalne sisteme. - Unapređuje funkcionisanje uređaja koji se svakodnevno koriste. - Konstruiše autonomne sisteme za akviziciju podataka i upravljanje sistemima manje i srednje složenosti. - Razvija aplikacije na bazi otvorenih programabilnih platformi.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Milutin Radonjić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i laboratorijske vježbe, individualni rad na praktičnim zadacima, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod u programabilne platforme i njihove primjene.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Arhitektura otvorenih programabilnih platformi.
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Familije procesora i mikrokontrolera.
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Unutrašnje magistrale. Memorije. Ulazno-izlazne jedinice.
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Dizajn sistemskog softvera u kontekstu namjenskih operativnih sistema.
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Upravljanje resursima otvorene programabilne platforme.
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Dizajniranje aplikativnog softvera na bazi programabilnih platformi. Alati i razvojna okolina.
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum.
VIII nedjelja, vježbe - Kolokvijum.
IX nedjelja, pred.- Povezivanje i upravljanje periferijskim uređajima.
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Komunikacioni interfejsi. Serijske sinhrone i asinhrone magistrale.
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Projektovanje Povezivanje i upravljanje periferijskim uređajima.real-time sistema.
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Prekidne rutine. Sinhroni i asinhroni događaji.
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Multitasking sistemi.
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Sistemi za prikupljanje podataka i upravljanje procesima.
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Primjeri upotrebe programabilnih platformi.
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta3 sata predavanja, 1 sat vježbi, 2 sata, 40 min. samostalnog rada, uključujući konsultacije.
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade i predaju domaće zadatke, rade kolokvijum.
KonsultacijeNakon predavanja, a po potrebi po dogovoru.
Literatura- Arpan Pal, Balamuralidhar Purushothaman, „IoT Technical Challenges and Solutions“, Artech House, 2017. - Agus Kurniawan, „Arduino and Genuino 101 Development Workshop“, 2016. - John Boxall, „Arduino workshop a hands-on introduction with 65 projects“, No Starch Press, 2013. - Scott Fitzgerald, Michael Shiloh, „The Arduino Projects Book“, Arduino LLC, 2012.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum nosi 50 poena. Završni ispit nosi 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Elektrotehnički fakultet / RAČUNARI / DIZAJN I RAZVOJ SOFTVERA

Naziv predmeta:DIZAJN I RAZVOJ SOFTVERA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12810Obavezan253+1+0
Studijski programi za koje se organizujeRAČUNARI
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Elektrotehnički fakultet / RAČUNARI / SLUČAJNI PROCESI

Naziv predmeta:SLUČAJNI PROCESI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12811Obavezan153+1+0
Studijski programi za koje se organizujeRAČUNARI
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Elektrotehnički fakultet / RAČUNARI / DIGITALNA TELEVIZIJA I MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE

Naziv predmeta:DIGITALNA TELEVIZIJA I MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12812Obavezan253+1+0
Studijski programi za koje se organizujeRAČUNARI
Uslovljenost drugim predmetimaNema.
Ciljevi izučavanja predmetaStudenti se upoznaju sa osnovama savremenih multimedijalnih komunikacija, Izučavaju se standardi za snimanje, skladištenje, modulaciju i prenos podataka u digitalnim TV sistemima, videokomunikacione tehnologije i protokoli, interaktivni servisi i infrastruktura TV sistema
Ishodi učenjaNakon završenog kursa iz Digitalne televizije i multimedijalnih komunikacija, student koji položi predmet će biti osposobljen da: 1. Obrazlaže tehnike i standarde za pakovanje, kodiranje podataka, skladištenje i prenos podataka, 2. Poznaje osnovne karakteristike i namjene videokomunikacijskih tehnologija i protokola 3. Poznaje osnovne koncepte digitalne televizije – DVB (standardi za kompresiju, digitalne modulacije, arhitekturu sistema, prenos TV signala) 4. Definiše interaktivne multimedijalne servise 5. Poznaje osnovne standarde multimedijalnih komunikacija, QoS i mjere sigurnosti u multimedijalnim mrežama
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Anđela Draganić - nastavnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe u računarskoj učionici. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Pakovanje i kodiranje multimedijalnih podataka
I nedjelja, vježbe - Pakovanje i kodiranje multimedijalnih podataka
II nedjelja, pred.-Standardi za skladištenje i prenos podataka
II nedjelja, vježbe Standardi za skladištenje i prenos podataka
III nedjelja, pred.- Videokomunikacijske tehnologije i protokoli
III nedjelja, vježbe - Videokomunikacijske tehnologije i protokoli
IV nedjelja, pred.- Formati za snimanje digitalnog video signala
IV nedjelja, vježbe - Formati za snimanje digitalnog video signala
V nedjelja, pred.- Audio i video streaming VoIP
V nedjelja, vježbe - Audio i video streaming VoIP
VI nedjelja, pred.- Prvi kolokvijum
VI nedjelja, vježbe - Prvi kolokvijum
VII nedjelja, pred.- Digitalne modulacije, Postupci kodiranja video signala, Standardi za kompresiju TV slike
VII nedjelja, vježbe - Digitalne modulacije, Postupci kodiranja video signala, Standardi za kompresiju TV slike
VIII nedjelja, pred.- Standardi digitalne televizije – DVB
VIII nedjelja, vježbe - Standardi digitalne televizije – DVB
IX nedjelja, pred.- Mjerna oprema u digitalnoj televiziji
IX nedjelja, vježbe - Mjerna oprema u digitalnoj televiziji
X nedjelja, pred.- Radiodifuzija HDTV signala
X nedjelja, vježbe - Radiodifuzija HDTV signala
XI nedjelja, pred.- Infrastruktura digitalne TV za interaktivne multimedijalne servise, Interaktivni real-time multimedijalni sadržaji
XI nedjelja, vježbe - Infrastruktura digitalne TV za interaktivne multimedijalne servise, Interaktivni real-time multimedijalni sadržaji
XII nedjelja, pred.- Drugi kolokvijum
XII nedjelja, vježbe - Drugi kolokvijum
XIII nedjelja, pred.- Distribuirani multimedijalni sistemi
XIII nedjelja, vježbe - Distribuirani multimedijalni sistemi
XIV nedjelja, pred.- Multimedijalne komunikacije u mrežama nove generacije
XIV nedjelja, vježbe - Multimedijalne komunikacije u mrežama nove generacije,
XV nedjelja, pred.- Kvalitet servisa u multimedijalnim mrežama. Sigurnost u multimedijalnim mrežama
XV nedjelja, vježbe - Kvalitet servisa u multimedijalnim mrežama. Sigurnost u multimedijalnim mrežama
Opterećenje studentaNedjeljno 6 kredita × 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 4 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije, domaće i izradu projekata U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 × 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra i na kraju semestra (administracija, upis, ovjera) 2 × 8 = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 176 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 32sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 32 sati (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaS. Stanković, I. Orović, E. Sejdić: “Multimedia signals and systems”, Springer, 2015. F. Halsall:“Multimedia communications“, Addison-Wesley, 2001
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje• 2 Kolokvijuma nose po 25 poena • Završni ispit se ocjenjuje sa maksimalno 50 poena. Potrebno je kumulativno sakupiti 50 bod da bi se ispit položio.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Elektrotehnički fakultet / RAČUNARI / PARALELNI I DISTRIBUIRANI SISTEMI

Naziv predmeta:PARALELNI I DISTRIBUIRANI SISTEMI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12813Obavezan253+1+0
Studijski programi za koje se organizujeRAČUNARI
Uslovljenost drugim predmetimaNema.
Ciljevi izučavanja predmetaU okviru ovog predmeta studenti se upoznaju sa osnovnim principima paralelnih i distribuiranih sistema. Cilj je da se studenti osposobe da analiziraju i projektuju sisteme na bazi paralelne arhitekture, kaoi i da razumiju, koriste i implementiraju distribuirane računarske sisteme.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita, očekuje se da će student biti u mogućnosti da: - projektuje sisteme na bazi paralelne arhitekture; - praktično primjenjuje različite paralelne programske modele; - koristi simulatore za evaluaciju projektnih odluka u oblasti paralelnih sistema; - razlikuje vrste distribuiranih sistema; - analizira distribuirane sistema sa stanovišta implementacije i performansi; - koristi klijent-server concept; - implementira bezbjednosne koncepte kod distribuiranih sistema.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Milutin Radonjić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Osnovni aspekti arhitekture. Programski modeli. CASE studije paralelnih aplikacija.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Proces paralelizacije. Uticaj programskog modela na performanse.
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Multiprocesori sa dijeljenom memorijom. Koherencija keš memorije.
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Sinhronizacija. Dizajn memorijskih protokola. Snooping-based protokoli.
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Skalabilni multiprocesori. Directory-based protokoli. Directory-based implementacije.
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Transakciona memorija. Uvod u interkonekcione mreže.
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Vrste i arhitekture interkonekcionih mreža. Crossbar arhitektura.
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM.
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Arhitekture distribuiranih sistema: centralizovana, decentralizovana, hibridna. Upravljanje kod distribuiranog sistema.
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Procesi. Treads (niti) kod distribuiranih sistema. Virtualizacija. Klijent-server koncept. Klasteri servera.
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Vrste komunikacije: poziv udaljenih procedura, komunikacija porukama, komunikacija zasnovana na tokovima, multikast komunikacija.
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Imenovanje identifikatora i adresa: prosto, struktuirano, i zasnovano na atributima.
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Sinhronizacija: fizički i logički takt, GPS. Algoritmi alokacije resursa. Pozicioniranje čvornih tačaka.
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Konzistencija i replikacija. Otpornost na greške. Pouzdanost klijent-server komunikacije.
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Sigurnost distribuiranih sistema.
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta3 sata predavanja 1 sat laboratorijskih vježbi 2 sata i 40 minuta za individualni rad, uključujući konsultacije.
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade i predaju testove, urade kolokvijum.
KonsultacijeNakon časova.
LiteraturaParallel Computer Architecture - Culler, Singh; Distributed Systems - principles and paradigms - Tanenbaum, Van Steen; Introduction to Parallel Computing - From Algorithms to Programming - Trobec, Slivnik, Bulić, Robič;
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum se ocjenjuje sa 50 poena. Završni ispit se ocjenjuje sa 50 poena.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Elektrotehnički fakultet / RAČUNARI / ZAŠTITA I SIGURNOST MULTIMEDIJALNIH I RAČ.PODATAKA

Naziv predmeta:ZAŠTITA I SIGURNOST MULTIMEDIJALNIH I RAČ.PODATAKA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12814Obavezan253+1+0
Studijski programi za koje se organizujeRAČUNARI
Uslovljenost drugim predmetimaNema.
Ciljevi izučavanja predmetaCilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa tehnikama i metodama zaštite digitalnih podataka, u prvom redu sa raznovrsnim pristupima zasnovanim na digitalnom watermarkingu, steganografiji i kriptografiji. Razmatraju se robustne i fragilne watermarking tehnike za zaštitu audio, video podataka i slike. Različiti watermarking domeni su razmatrani, svaki iz ugla svojih prednosti za pojedine vrste multimedijalnih signala ili za pojedine aplikacije koje podrazumijevaju korišćenje multimedijalnih signala. Razmatraju se aspekti informacione bezbjednosti u savremenim računarskim sistemima.
Ishodi učenjaNakon završenog kursa iz predmeta Zaštita i sigurnost multimedijalnih i računarskih komunikacija, student koji položi predmet će biti osposobljen da: 1. Navede i objasni vrste i aplikacije zaštite podataka, 2. Poznaje osnovne tehnike zaštite digitalnih podataka, 3. Daje pregled osnovnih principa zaštite korišćenjem steganografije, kriptografije, watermarkinga 4. Implementira osnovne watermarking tehnike za zaštitu multimedijlanih signala 5. Demonstrira razlike između robustnog i fragilnog scenarija zaštite podataka 6. Definiše osnovne probleme i mjere informacione bezbjednosti u računarskim sistemima.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Irena Orović - nastavnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije i samostalni rad, seminarski radovi.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod, Potrebe za zaštitom multimedijalnih podataka, vrste i aplikacije zaštite podataka i sistema.
I nedjelja, vježbe - Uvod, Potrebe za zaštitom multimedijalnih podataka, vrste i aplikacije zaštite podataka i sistema.
II nedjelja, pred.-Steganografija.
II nedjelja, vježbe Steganografija.
III nedjelja, pred.- Kriptografija, kriptografski protokoli, tehnike i algoritmi.
III nedjelja, vježbe - Kriptografija, kriptografski protokoli, tehnike i algoritmi.
IV nedjelja, pred.- Autentifikacija i autorizacija.
IV nedjelja, vježbe - Autentifikacija i autorizacija.
V nedjelja, pred.- Zaštita multimedijlanih podataka digitalnim watermarkingom: principi, vrste tehnika, ciljevi, zahtjevi, robustni i fragilni watermark.
V nedjelja, vježbe - Zaštita multimedijlanih podataka digitalnim watermarkingom: principi, vrste tehnika, ciljevi, zahtjevi, robustni i fragilni watermark.
VI nedjelja, pred.- I kolokvijum
VI nedjelja, vježbe - I kolokvijum
VII nedjelja, pred.- Tranformacioni domeni za implementaciju watermarking tehnika.
VII nedjelja, vježbe - Tranformacioni domeni za implementaciju watermarking tehnika.
VIII nedjelja, pred.- Metodi i pristupi detekcije digitalnog watermarka u štićenom sadržaju.
VIII nedjelja, vježbe - Metodi i pristupi detekcije digitalnog watermarka u štićenom sadržaju.
IX nedjelja, pred.- Lokalno optimalni detektori watermarka sa primjerima.
IX nedjelja, vježbe - Lokalno optimalni detektori watermarka sa primjerima.
X nedjelja, pred.- Watermarking tehnike zasnovane na vremensko-frekvencijskoj analizi.
X nedjelja, vježbe - Watermarking tehnike zasnovane na vremensko-frekvencijskoj analizi.
XI nedjelja, pred.- Tehnike robusnog digitalnog watermarkinga za audio, slike i video signale.
XI nedjelja, vježbe - Tehnike robusnog digitalnog watermarkinga za audio, slike i video signale.
XII nedjelja, pred.- II kolokvijum
XII nedjelja, vježbe - II kolokvijum
XIII nedjelja, pred.- Zaštita autentičnosti podataka korišćenjem lomljivih ključeva (fragile watermarking).
XIII nedjelja, vježbe - Zaštita autentičnosti podataka korišćenjem lomljivih ključeva (fragile watermarking).
XIV nedjelja, pred.- Načeli i protokoli informacione bezbjednosti u računarskim sistemima.
XIV nedjelja, vježbe - Načeli i protokoli informacione bezbjednosti u računarskim sistemima.
XV nedjelja, pred.- Zaštitni mehanizmi i sigurnosna arhitektura sistema.
XV nedjelja, vježbe - Zaštitni mehanizmi i sigurnosna arhitektura sistema.
Opterećenje studentaNedjeljno 5 kredita × 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije, domaće i izradu projekata U toku semestra Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 minuta × 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra i na kraju semestra (administracija, upis, ovjera) 2 × 6 sati i 40 minuta = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sata Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta(Nastava) + 13 sati i 20 minuta (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade kolokvijume i završni ispit ili seminarski rad.
Konsultacije
LiteraturaS. Stanković, I. Orović, E. Sejdić: “Multimedia signals and systems”, Springer, 2015. B. Schneier, Applied Cryptography, J. Wiley & Sons Cox, Miller, Bloom, Fridrich, Digital Watermarking and Steganography, Morgan Kaufmann, 2nd Edition
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje• 2 Kolokvijuma nose po 25 poena • Završni ispit se ocjenjuje sa maksimalno 50 poena.
Posebne naznake za predmetPotrebno je kumulativno sakupiti 50 bodova da bi se ispit položio.
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Elektrotehnički fakultet / RAČUNARI / HEURISTIČKE METODE OPTIMIZACIJE

Naziv predmeta:HEURISTIČKE METODE OPTIMIZACIJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12815Obavezan253+1+0
Studijski programi za koje se organizujeRAČUNARI
Uslovljenost drugim predmetimaNe postoji uslovljenost drugim predmetima. Poželjno poznavanje elemenata matematičke analize. Podrazumijevano poznavanje programiranja.
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Objasni i ilustruje pojam optimizacije i definiše optimizacione probleme. Razumije podjelu i osnovne koncepte linearne i nelinearne optimizacije i primijeni ih na rješavanje konkretnih inženjerskih problema. Razumije i objasni pojam heuristike. Razlikuje egzaktne i heurističke metode optimizacije. Procijeni kada je opravdano upotrijebiti heurističke metode optimizacije. Objasni prednosti i mane različitih heurističkih metoda optimizacije. Primijeni najčešće korišćene hurističke metode optimizacije na rješavanje konkretnih inženjerskih problema.
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod u definisanje i rješavanje optimizacionih problema.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Kategorizacija optimizacionih problema
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Linearno programiranje, Simplex metod i metoda unutrašnje tačke (Interior Point Metod).
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Primjena diskretne optimizacije: Granice i grananje (Branch and Bound), Grananje i odsjecanje (cutting planes).
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Nelinearna optimizacija, konveksna optimizacija.
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Gradijentni metodi, line search metodi
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Newton-ov metod, metode unutrašnje tačke (Interior Point Metods).
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Heuristike i metaheuristike: osnovni koncepti.
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Lokalno pretraživanje
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Tabu pretraživanje
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Simulirano hlađenje (Simulated Annealing)
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Evolutivni algoritmi – genetički algoritmi.
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Optimizacija rojem čestica.
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Optimizacija kolonijom mrava.
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Elektrotehnički fakultet / RAČUNARI / ODABRANA POGLAVLJA IZ DIGITALNIH SISTEMA

Naziv predmeta:ODABRANA POGLAVLJA IZ DIGITALNIH SISTEMA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13285Izborni363+1+0
Studijski programi za koje se organizujeRAČUNARI
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Elektrotehnički fakultet / RAČUNARI / TEORIJA ALGORITAMA

Naziv predmeta:TEORIJA ALGORITAMA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13294Obavezan363+1+0
Studijski programi za koje se organizujeRAČUNARI
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Elektrotehnički fakultet / RAČUNARI / NESTACIONARNI SIGNALI I SISTEMI

Naziv predmeta:NESTACIONARNI SIGNALI I SISTEMI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13295Obavezan363+1+0
Studijski programi za koje se organizujeRAČUNARI
Uslovljenost drugim predmetimanema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa metodama analize nestacionarnih procesa, vremensko-ferkvencijskim i wavelet alatima.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Izračunava i analizira linearne, kvadratne i veremensko-frekvencijske reprezentacije višeg reda zadatog nestacionarnog signala; Analizira uticaj šuma na vremensko-frekvencijske reprezentacije; Objašnjava prednosti i nedostatke primjene raznih vremensko-frekvencisjkih reprezentacija u konkretnom slučaju; Razvije i objasni metode za analizu konkretnih signala u vremensko-frekvencijskom domenu i uporedi ih sa postojećim metodama; Upozna elmente obrade sparse signala i koristi ih u realnim signalima.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Ljubiša Stanković, Prof. dr Miloš Daković, dr Isidora Stanković
Metod nastave i savladanja gradivapredavanja i vježbe
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod, klasifikacija signala, trenutna frekvencija, grupno kašnjenje
I nedjelja, vježbe - Uvod, klasifikacija signala, trenutna frekvencija, grupno kašnjenje
II nedjelja, pred.-Reprezentacije signala: vrijeme, frekvencija, skala; Dvodimenzione reprezentacije
II nedjelja, vježbe Reprezentacije signala: vrijeme, frekvencija, skala; Dvodimenzione reprezentacije
III nedjelja, pred.- Vremensko frekvencijska analiza, STFT, spektrogram, WD
III nedjelja, vježbe - Vremensko frekvencijska analiza, STFT, spektrogram, WD
IV nedjelja, pred.- Cohenova klasa vremensko-frekvencijskih distribucija
IV nedjelja, vježbe - Cohenova klasa vremensko-frekvencijskih distribucija
V nedjelja, pred.- Praktični aspekti obrade nestacionarnih signala vremensko-frekvencijskim alatima
V nedjelja, vježbe - Praktični aspekti obrade nestacionarnih signala vremensko-frekvencijskim alatima
VI nedjelja, pred.- S-metod
VI nedjelja, vježbe - S-metod
VII nedjelja, pred.- I Kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - I Kolokvijum
VIII nedjelja, pred.- Analiza uticaja šuma na vremensko-frekvencijske distribucije signala
VIII nedjelja, vježbe - Analiza uticaja šuma na vremensko-frekvencijske distribucije signala
IX nedjelja, pred.- Estimacija trenutne frekvencije, amplitude i energije signala
IX nedjelja, vježbe - Estimacija trenutne frekvencije, amplitude i energije signala
X nedjelja, pred.- Vremensko-frekvencijske distribucije višeg reda
X nedjelja, vježbe - Vremensko-frekvencijske distribucije višeg reda
XI nedjelja, pred.- Wavelet transformacija
XI nedjelja, vježbe - Wavelet transformacija
XII nedjelja, pred.- II Kolokvijum
XII nedjelja, vježbe - II Kolokvijum
XIII nedjelja, pred.- Primjena vremensko-frekvencijskih i wavelet alata u digitalnoj obradi signala
XIII nedjelja, vježbe - Primjena vremensko-frekvencijskih i wavelet alata u digitalnoj obradi signala
XIV nedjelja, pred.- Sistemi za obradu radarskih, sonarskih i biomedicinskih signala
XIV nedjelja, vježbe - Sistemi za obradu radarskih, sonarskih i biomedicinskih signala
XV nedjelja, pred.- Rijetki (sparse) signali
XV nedjelja, vježbe - Rijetki (sparse) signali
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavepraćenje nastave, učestvovanje u provjerama znanja
Konsultacijenakon predavanja
LiteraturaLj. Stanković, Digital Signal Processing, Amazon Create Space, 2015.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDva kolokvijuma (po 30 poena), domaći zadaci (10 poena) i završni ispit (30 poena).
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Elektrotehnički fakultet / RAČUNARI / KOMPJUTERSKA VIZIJA

Naziv predmeta:KOMPJUTERSKA VIZIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13296Obavezan363+0+1
Studijski programi za koje se organizujeRAČUNARI
Uslovljenost drugim predmetimaOsnovi mašinskog učenja i vještačke inteligencije
Ciljevi izučavanja predmetaKroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa modernim metodama kompjuterske vizije zasnovanim na dubokom učenju, popularnim programskim bibliotekama za rad sa neuralnim mrežama. Takođe, studenti se upoznaju se tri osnovna zadatka kompjuterske vizije – klasifikacija slika, segmentacija slika i detekcija objekata na slikama.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da pravilno koristi programske biblioteke Keras i Tensorflow, kreira model potpuno povezane neuralne mreže prema zadatoj specifikaciji, kreira model konvolucione neuralne mreže prema zadatoj specifikaciji, izvrši klasifikaciju slika putem dubokog učenja u unaprijed zadatoj bazi slika, izvrši segmentaciju slike putem dubokog učenja.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Slobodan Đukanović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod u kompjutersku viziju. Obnavljanje gradiva iz linearne algebre.
I nedjelja, vježbe - Obnavljanje gradiva iz linearne algebre.
II nedjelja, pred.-Python – obnavljanje. Rad sa bibliotekama Keras i Tensorflow.
II nedjelja, vježbe Python, Numpy, TensorFlow, Keras
III nedjelja, pred.- Matematički model neuralnih mreža. Predstavljanje podataka za neuralne mreže. Rad sa tenzorima.
III nedjelja, vježbe - Matematički model neuralnih mreža. Predstavljanje podataka za neuralne mreže. Rad sa tenzorima.
IV nedjelja, pred.- Gradijentna metoda optimizacije. Progapacija unazad.
IV nedjelja, vježbe - Treniranje prve neuralne mreže
V nedjelja, pred.- Duboko učenje. Konvolucione neuralne mreže. Gradivni elementi konvolucionih neuralnih mreža.
V nedjelja, vježbe - Treniranje prve konvolucione neuralne mreže
VI nedjelja, pred.- Konvolucione neuralne mreže – poznate arhitekture.
VI nedjelja, vježbe - --
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - Kolokvijum
VIII nedjelja, pred.- Klasifikacija slika.
VIII nedjelja, vježbe - Treniranje konvolucione neuralne mreže za klasifikaciju slika
IX nedjelja, pred.- Klasifikacija slika – nastavak.
IX nedjelja, vježbe - Klasifikacija slika
X nedjelja, pred.- Segmentacija slika.
X nedjelja, vježbe - Segmentacija slika.
XI nedjelja, pred.- Detekcija objekata na slikama. Popularni modeli.
XI nedjelja, vježbe - Detekcija objekata na slikama. Popularni modeli.
XII nedjelja, pred.- Tehnike unapređenje treniranja dubokih mreža (data augmentation). Korišćenje pretreniranih modela - dotreniranje mreže.
XII nedjelja, vježbe - Tehnike unapređenje treniranja dubokih mreža (data augmentation). Korišćenje pretreniranih modela - dotreniranje mreže.
XIII nedjelja, pred.- Popravak kolokvijuma
XIII nedjelja, vježbe - Popravak kolokvijuma
XIV nedjelja, pred.- Prezentacije studentskih projekata
XIV nedjelja, vježbe - Prezentacije studentskih projekata
XV nedjelja, pred.- Prezentacije studentskih projekata
XV nedjelja, vježbe - Prezentacije studentskih projekata
Opterećenje studenta6 kredita x 40/30 = 8 sati
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveRedovno prisustvo nastavi, primjereno vladanje, pohađanje provjera znanja (kolokvijumi i završni projekat).
KonsultacijePo dogovoru
LiteraturaFrançois Chollet, Deep Learning with Python, Second Edition, Manning Publications Co, 2021.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum ukupno 50 poena Projekat ukupno 50 poena Napomena: Da bi student radio projekat, na kolokvijumu mora dobiti bar 50%.
Posebne naznake za predmet
NapomenaDa bi student radio projekat, na kolokvijumu mora dobiti bar 50%.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Elektrotehnički fakultet / RAČUNARI / TEHNIKA DIZAJNIRANJA ARH. SPECIJALIZOVANE NAMJENE

Naziv predmeta:TEHNIKA DIZAJNIRANJA ARH. SPECIJALIZOVANE NAMJENE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13297Obavezan363+0+1
Studijski programi za koje se organizujeRAČUNARI
Uslovljenost drugim predmetima-
Ciljevi izučavanja predmetaCiljevi predmeta su upoznavanje studenata sa tradicionalnim i savremenim tehnikama dizajniranja arhitektura specijalizovane namjene (metodologijom, implementacijom, verifikacijom, testiranjem i simulacijom, optimizacijom).
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Razlikuje osnovne blokove za dizajniranje sinhronih arhitektura; - Prepoznaje alternativne načine reprezentacije sinhronih arhitektura; - Upotrebom tradicionalnih tehnika dizajnira arhitekture specijalizovane namjene (jednotaktne arhitekture); - Upotrebom savremenih tehnika dizajnira arhitekture specijalizovane namjene (višetaktne, hibridne); - Izvrši verifikaciju i testiranje rada dizajniranih arhitektura kroz praktičnu implementaciju i simulaciju; - Detaljno analizira i opiše funkcionisanje različitih arhitektura specijalizovane namjene proizvoljnog stepena složenosti; - Izvrši hardversko-softversku optimizaciju različitih arhitektura specijalizovane namjene proizvoljnog stepena složenosti.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Nevena Radović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i laboratorijske vježbe, učenje i samostalna izrada zadataka, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Arhitekture opšte namjene i arhitekture specijalizovane namjene;
II nedjelja, vježbe Arhitekture opšte namjene i arhitekture specijalizovane namjene;
III nedjelja, pred.- Metodologija dizajniranja sinhronih arhitektura;
III nedjelja, vježbe - Metodologija dizajniranja sinhronih arhitektura;
IV nedjelja, pred.- Alternativni načini reprezentacije sinhronih arhitektura;
IV nedjelja, vježbe - Alternativni načini reprezentacije sinhronih arhitektura;
V nedjelja, pred.- Dizajniranje jednotaktnih arhitektura specijalizovane namjene;
V nedjelja, vježbe - Dizajniranje jednotaktnih arhitektura specijalizovane namjene;
VI nedjelja, pred.- Dizajniranje višetaktnih arhitektura specijalizovane namjene;
VI nedjelja, vježbe - Dizajniranje višetaktnih arhitektura specijalizovane namjene;
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - Kolokvijum
VIII nedjelja, pred.- Dizajniranje hibridnih arhitektura specijalizovane namjene;
VIII nedjelja, vježbe - Dizajniranje hibridnih arhitektura specijalizovane namjene;
IX nedjelja, pred.- Adaptivne arhitekture – definicija i način primjene u postojećim metodama dizajniranja;
IX nedjelja, vježbe - Adaptivne arhitekture – definicija i način primjene u postojećim metodama dizajniranja;
X nedjelja, pred.- Praktični aspekti hardverskog dizajna – načini implementacije;
X nedjelja, vježbe - Praktični aspekti hardverskog dizajna – načini implementacije;
XI nedjelja, pred.- Praktični aspekti hardverskog dizajna – verifikacija, testiranje i simulacija dizajniranih arhitektura;
XI nedjelja, vježbe - Praktični aspekti hardverskog dizajna – verifikacija, testiranje i simulacija dizajniranih arhitektura;
XII nedjelja, pred.- Hardverska optimizacija različitih arhitektura specijalizovane namjene proizvoljnog stepena složenosti;
XII nedjelja, vježbe - Hardverska optimizacija različitih arhitektura specijalizovane namjene proizvoljnog stepena složenosti;
XIII nedjelja, pred.- Softverska optimizacija različitih arhitektura specijalizovane namjene proizvoljnog stepena složenosti;
XIII nedjelja, vježbe - Softverska optimizacija različitih arhitektura specijalizovane namjene proizvoljnog stepena složenosti;
XIV nedjelja, pred.- Analiza različitih arhitektura specijalizovane namjene proizvoljnog stepena složenosti;
XIV nedjelja, vježbe - Analiza različitih arhitektura specijalizovane namjene proizvoljnog stepena složenosti;
XV nedjelja, pred.- Popravni kolokvijum
XV nedjelja, vježbe - Popravni kolokvijum
Opterećenje studentaNedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 1 sat laboratorijskih vježbi 4 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade kolokvijum i projektni zadatak (završni ispit).
Konsultacije
LiteraturaP.P. Chu, RTL Hardware design using VHDL, Wiley & Sons – knjiga R. Dueck, Digital design with CPLD applications and VHDL, Delamar Cengage Learning – knjiga
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Kolokvijum (midterm) – nosi maksimalno 50 poena, - Projektni zadatak (završni ispit) – nosi maksimalno 50 poena.
Posebne naznake za predmet
NapomenaPrelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Elektrotehnički fakultet / RAČUNARI / IOT MREŽE - IZBORNI

Naziv predmeta:IOT MREŽE - IZBORNI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13469Izborni362+1+0
Studijski programi za koje se organizujeRAČUNARI
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
5 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Elektrotehnički fakultet / RAČUNARI / SENZORIKA,SOFTVER I KONTROLA (IZBORNI)

Naziv predmeta:SENZORIKA,SOFTVER I KONTROLA (IZBORNI)
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
14040Izborni363+1+0
Studijski programi za koje se organizujeRAČUNARI
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena