Stručna praksa za 90 studenata Ekonomskog fakulteta kod 35 poslodavaca počinje 3. maja
Stručna praksa za 90 studenata Ekonomskog fakulteta kod 35 poslodavaca počinje 3. maja

Realizacija novog modela stručne prakse za studente Ekonomskog fakulteta počinje u srijedu, 3. maja, kada će 90 studenata završne godine osnovnih akademskih studija ekonomije sa oba modula (Mikroekonomija i Makroekonomija) započeti svoj jednomjesečni radni angažman u cilju sticanja praktičnih kompetencija kod jednog od 35 poslodavaca u Crnoj Gori.

Sticanje praktičnih znanja u poslovnom okruženju omogućeno je za sve studente završne godine osnovnih akademskih studija, u saradnji sa partnerskim institucijama iz privatnog i javnog sektora. Praktična nastava će biti sprovedena tako da studenti dio ishoda učenja savladaju kroz angažovanje u preduzećima i institucijama javnog sektora, gdje će imati zadatak da urade završni projekat koji se odnosi na određenu discipline koja se izučava na Fakultetu, zadat od strane profesora sa Fakulteta, a najbliža je preduzeću/ instituciji sa aspekta njene djelatnosti.

U prvoj godini realizacije ovog projekta, u stručnoj praksi koja će trajati mjesec dana, učestvovaće 90 studenata završne godine akademskih studija koji će stručna znanja sticati kod 35 poslodavaca među kojima su ministarstva, državne institucije, regulatori, udruženja, banke, mala i srednja preduzeća. U periodu trajanja prakse, studenti će kod poslodavaca provoditi četiri sata dnevno, svakog radnog dana tokom maja mjeseca.

U susret zvaničnom početku Projekta stručne prakse, u Profesorskoj sali Ekonomskog fakulteta održan je sastanak predstavnika institucija i kompanija koji učestvuju u projektu sa predmetnim profesorima Ekonomskog fakulteta u cilju finalnog definisanja projektnih zadataka studenata.

Tom prilikom je dogovoreno da je student u obavezi da sve elemente projektnog zadatka pismeno obrazloži u okviru izvještaja koji po okončanju prakse podnosi predmetnom profesoru na ocjenjivanje. Na osnovu dostavljenog izvještaja studenta, njegove prezentacije i izvještaja mentora, izvodi se završna ocjena na svakom od predmeta i dobijeni poeni se sabiraju sa poenima ostvarenim tokom semestra.

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore konstantno se radi na unapređenju nastavnog procesa i usklađivanju silabusa predmeta i ishoda učenja sa potrebama tržišta rada, a sve u cilju ostvarivanja svoje osnovne misije - stvaranje najkvalitetnijeg kadra iz oblasti ekonomije. Dugujemo veliku zahvalnost predmetnim profesorima i partnerskim institucijama koje su prepoznale značaj studentske stručne prakse i uz puno razumijevanja pružili pomoć i podršku u reallizaciji projekta, kao i studentima Ekonomskog fakulteta zbog iskazanog interesovanja.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.