Fakultet dramskih umjetnosti, 12.07.2018

FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI - II UPISNI ROKX

Univerzitet Crne Gore raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija u drugom upisnom roku.

Prijave na konkurs podnose se u ponedjeljak, 16. jula 2018. godine. Mjesta ima za još 773 studenta koji će se školovati besplatno.

Ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu povećava se za po 1 % po principu afirmativne akcije.

Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalonog okvira kvalifikacija.

Uz prijavu za upis, kandidat prilaže sljedeća dokumenta:

  • originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  • originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;
  • diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu;
  • kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa
  • posebnim propisom;
  • diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili
  • međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak

Stranac podnosi i dokaz o poznavanja jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Lice koje je podnijelo zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave, a postupak priznavanja nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis, može uslovno konkurisati za upis i upisati se na osnovu potvrde da je pokrenut postupak priznavanja kod nadležnog organa. U slučaju da zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave ne bude okončan do početka studijske godine, bude odbijen ili ako inostrana obrazovna isprava, na daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da upis nije ni izvršen.

U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan je da kod predaje dokumenata potpiše izjavu da orginalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu. Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka.

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nisu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit polažu se u utorak, 17. jula 2018. godine.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnim tablama univerzitetskih jedinica, u periodu  18. -19. jul 2018. godine.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa  20. julom  2018. godine.

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br.432/18).

Pravilnik je objavljen na web stranici Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me.

Dokumenti