Osnivanje i razvoj
Školske 1961/62. godine počelo je sa radom Odjeljenje beogradskog Elektrotehničkog fakulteta u Titogradu, kao znak uvažavanja veoma izraženih zahtjeva za visoko-obrazovanim tehničkim kadrovima u Crnoj Gori. Zvanično se ovaj početak nastave uzima kao godina početka studija elektrotehnike, i uopšte tehnike, u Crnoj Gori (1961. godina). Pokretač ovih studija je Elektroprivreda Crne Gore u saradnji sa Izvršnim vijećem Narodne Republike Crne Gore, a uz nesebičnu pomoć Elektrotehničkog fakulteta i Univerziteta u Beogradu.

Skupština Narodne Republike Crne Gore, na sjednici održanoj 12. novembra 1962. godine donijela je Ukaz o proglašenju Zakona o osnivanju Tehničkog fakulteta u Titogradu, sa tada jednim elektro odsjekom. Zbog toga se 12. novembar proslavlja kao dan Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici.

Image

Nastava je za prvu godinu studija organizovana i izvođena u fiskulturnoj dvorani Građevinske srednje tehničke škole. Tek od školske 1964/65. godine počelo se sa izvođenjem nastave u djelimično završenoj novoj zgradi Fakulteta, u kojoj je Fakultet ostao više od dvadeset godina.

Od školske 1963/64. godine konstituiše se Elektrotehnički odsjek, koji nastavlja rad ranije formiranog Odjeljenja, da bi od školske 1977/78. godine počele i studije na odsjeku za Elektroniku. Formiranjem SOUR-a Tehnički fakulteti 1978. godine, konstituiše se kao samostalni pravni subjekt i Radna organizacija Elektrotehnički fakultet Titograd. Uvažavajući veliku zainteresovanost mladih ljudi i potrebe okruženja, Fakultet je školske 1997/98. godine otvorio i treći odsjek, Višu računarsku školu u dvogodišnjem trajanju.

 Image

Nesebična pomoć i puno angažovanje kolega sa Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda, uz veliku i stalnu pomoć okruženja, doveli su do formiranja danas uvažene i cijenjene institucije. Svestranu pomoć na svom razvojnom putu, Fakultet je dobijao i od elektrotehničkih fakulteta iz okruženja, prije svega iz Zagreba, Ljubljane i Sarajeva.

Danas Elektrotehnički fakultet u Podgorici predstavlja moderno koncipiranu nastavno-naučnu instituciju koja je u proteklim godinama dala ogroman doprinos razvoju ostalih tehničkih, matematičkih i fizičkih nauka i odgovarajućih institucija u Crnoj Gori. Iz krila ETF-a razvili su se: Mašinski, Metalurški i Građevinski fakultet, kao i Institut za matematiku i fiziku (danas PMF) i Institut za tehnička istraživanja.

U međuvremenu, Elektrotehnički fakultet 1974. godine postaje jedan od deset osnivača Univerziteta „Veljko Vlahović“ u Titogradu, danas Univerziteta Crne Gore.

Iako su prvi pojedinačni kursevi na postdiplomskim studijama, u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu, počeli još 1966. godine, tek nakon svestranog sagledavanja potreba, stanja i mogućnosti, kadrovskog potencijala, laboratorijske opreme, bibliotečkih i drugih relevantnih sadržaja, 1991. godine su na Fakultetu otpočele sa radom stalne postdiplomske studije. Time je Fakultet značajno dopunio svoju ponudu za usavršavanjem i osposobljavanjem većeg broja zainteresovanih inženjera elektrotehnike.

Donošenjem Zakona o Univerzitetu 2003. godine Fakultet postaje organizaciona jedinica integrisanog Univerziteta, pa Fakultet nastavlja da radi pod imenom: "Univerzitet Crne Gore - Elektrotehnički fakultet u Podgorici".

Danas Elektrotehnički fakultet u Podgorici predstavlja vodeću naučno-istraživačku ustanovu u Crnoj Gori, razvijajući intenzivno nastavni, naučni i segment saradnje sa privrednim okruženjem. U procesu reorganizacije osavremenjeni su nastavni programi, koji su organizovani u tri stepena studija po modelu 3+2+3. Trogodišnje osnovne studije se organizuju na dva akademska i jednom primijenjenom studijskom programu. Akademski studijski program Energetika i automatika u šestom semestru sadrži dva izborna modula: Elektroenergetske sisteme i Automatiku i industrijsku elektrotehniku. Završni semestar osnovnih studija akademskog studijskog programa Elektronika, telekomunikacije i računari sadrži tri izborna modula: Elektronika, Telekomunikacije i Računari. U okviru osnovnog studijskog programa Primijenjeno računarsto realizuju se dva izborna modula: Softverski inženjering i Kompjuterski inženjering. Master studije su organizovane kroz pet akademskih studijskih programa: Elektroenergetski sistemi, Automatika i industrijska elektrotehnika, Elektronika, Telekomunikacije i Računari, i kroz primijenjeni studijski program Primijenjeno računarstvo. Na Fakultetu su organizovane i trogodišnje doktorske studije Elektrotehnike.

Elektrotehnički fakultet u Podgorici je posebno prepoznatljiv po svom naučno-istraživačkom radu. Na Fakultetu je realizovano mnoštvo naučno-istraživačkih projekata finansiranih iz nacionalnih fondova, EU fondova, NATO i fondova bilateralne saradnje. Fakultet je 2014. godine dobio status prvog Centra izvrsnosti u Crnoj Gori.

U cilju promovisanja i afirmisanja naučnog rada Fakultet izdaje časopis ETF Journal of Electrical Engineering, koji periodično objavljuje originalne naučne, stručne i pregledne radove iz oblasti elektrotehnike, i koji je otvoren za istraživače i naučnike sa drugih univerziteta.

Posebnu pažnju Fakultet posvećuje saradnji sa privrednim okruženjem, pa je tako Fakultet nosilac mnogih razvojnih i stručnih projekta. Zahvaljujući uspješnoj saradnji danas nastavnu bazu Fakulteta čine najznačajnije kompanije iz oblasti elektrotehnike: Elektroprivreda Crne Gore, Crnogorski elektroprenosni sistem, Crnogorski elektrodistributivni sistem, Crnogorski telekom, Terna Crna Gora, Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost. Poslednjih godina posebna pažnja se poklanja saradnji sa malim kompanijama preko kojih Fakultet namjerava da vrši transfer tehnologija u privredno okruženje, kao rezultat intenzivnog naučno-istraživačkog i inovativnog rada.

Danas se Elektrotehnički fakultet nalazi u zgradi tehničkih fakulteta, u kojoj raspolaže sa 3800 m2 prostora, od čega: 775 m2 kabinetskog prostora, 520 m2 prostora za održavanje nastave,1910 m2 laboratorijskog prostora i 570 m2 zajedničkog prostora.

Image

Fakultet raspolaže sa mnoštvom savremeno opremljenih laboratorija i računarskih učionica, koje se svakim danom unapređuju zahvaljujući, kako realizaciji krupnih međunarodnih i nacionalnih projekata, tako i intenzivnoj saradnji sa privrednim okruženjem. Preko Centra informacionog sistema Univerziteta Crne Gore i Akademske mreže Crne Gore, Fakultet je uključen u svjetsku akademsku i Internet mrežu.

Uspješnom razvoju Elektrotehničkog fakulteta snažno doprinose mnoge generacije naših studenata. Svršeni studenti elektrotehnike su nosioci razvoja elektroenergetskog i informaciono-komunikacionog sektora u Crnoj Gori, u kome preko 95% zaposlenih iz oblasti elektrotehnike čine nekadašnji studenti Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.