Djelatnost
Fakultet obavlja nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost i to:

 • obrazuje kadrove iz disciplina za koje je Fakultet matičan sa visokim i poslijediplomskim obrazovanjem omogućavajući sticanje diplome osnovnih, specijalističkih i master studija elektrotehnike i računarsta, odnosno diplome doktora tehničkih nauka,
 • izvodi nastavu iz matičnih disciplina na drugim univerzitetskim jedinicama,
 • organizuje i obavlja naučno-istraživački i stručni rad,
 • unapređuje naučnu misao i priprema kadrove za samostalan naučni rad,
 • razvija naučni rad kao integralni dio svog djelovanja i temelje svog nastavnog rada,
 • naučnim radom obezbjeđuje razvoj nauke u oblasti za koju je matičan,
 • predlaže programe naučno-stručnog rada i stvara uslove za njihovu realizaciju,
 • samostalno ili u saradnji sa drugim subjektima razvija i vrši transfer tehnologija,
 • vrši izradu ekspertiza i tehničku kontrolu investiciono-tehničke dokumentacije,
 • vrši atestiranje uređaja i postrojenja i izdaje ateste i sertifikate i pruža laboratorijske i druge usluge iz oblasti elektrotehnike i računarske tehnike, za koje je akreditovan,
 • razvija saradnju sa ustanovama i organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu radi unapređivanja nastavno-naučnog rada na Fakultetu,
 • sarađuje sa ustanovama, organima i organizacijama radi unapređivanja materijalne osnove Fakulteta,
 • bavi se izdavačkom djelatnošću u okviru programa izdavačke djelatnosti Univerziteta Crne Gore,
 • bavi se konsaltingom (inženjeringom),
 • vrši i druge zadatke utvrđene Zakonom.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.