Elektrotehnički fakultet

Obavještenje o mogućnosti plaćanja školarine u tri rate po semestru
Studentima koji se po prvi put upisuju u prvu godinu osnovnih, specijalističkih i master studija u studijskoj  2020/21. godini odobrava se plaćanje naknade za studiranje u tri rate po semestru, navedeno je u zaključku koji je donešen na  sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore od 27. januara 2020. godine, a koji je u prilogu.

U ljetnjem semestru, prvu ratu mogu uplatiti do 15. februara ove godine, drugu do 15.aprila i treću do 1. juna 2021. godine

Studenti osnovnih, specijalističkih i master studija koji su upisani u prvu godinu studija prije studijske 2020/21. godine dužni su da prilikom upisa naredne godine imaju izmirene sve finansijske obaveze iz prethodne godine, kako bi imali status studenta u skladu sa zakonom.

Da bi iskoristili pravo plaćanja na rate, studenti su dužni da podnesu pisani zahtjev na obrascu koji je sastavni dio ovog obavještenja.

Zahtjev sadrži izjavu studenta o prihvatanju obaveze plaćanja školarine/naknade za studiranje u punom iznosu, nezavisno od eventualne promjene statusa, uključujući i ispis nakon početka studijske godine.

Dokumenti

Broj posjeta : 1004