Konkurs za izradu znaka i logotipa za Elektrotehnički fakultet UCG
Konkurs za izradu znaka i logotipa za Elektrotehnički fakultet UCG
 1. PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je izrada znaka i logotipa za Elektrotehnički fakultet. Konkursni rad treba da sadrži znak (grafički element) i logotip – ispis sa punim nazivom Univerzitet Crne Gore Elektrotehnički fakultet i varijantu sa akronimom (skraćenica ETF – UCG) u kolor i crno-bijeloj verziji rješenja.

Napomena: Slovne znake pisati latiničnim pismom.

 1. CILJ KONKURSA

Cilj konkursa je da se dobije što kvalitetnije rješenje znaka i logotipa, a potrebno je da rješenje bude originalno i jednostavno, odražava posebnost i prepoznatljivost i da je primjenjivo na sva savremena sredstva poslovne i vizuelne komunikacije (memorandum, vizit karta, promo materijal…). Idejno rješenje znaka treba da simbolizuje djelatnost i tradiciju ustanove, i da sa odgovarajućom grafikom bude dobar reprezent Elektrotehničkog fakulteta.

 1. TIP KONKURSA I PRAVO UČEŠĆA

Konkurs je javni, jednostepeni i anonimni. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica sa i van teritorije Crne Gore (individualno ili u grupi). Moguće je poslati i više od jednog rješenja.

 1. SADRŽAJ KONKURSNOG ELABORATA
 • Radove dostaviti na A4 formatu, i na CD-u (Ai/CDR, PDF i JPG, PDF rezolucija 300dpi, CMYK).
 • Uz rad priložiti kratko tekstualno obrazloženje (do 500 riječi) na listu A4 formata, koje treba da je priloženo i na CD-u (PDF/CMYK).
 • Rad predati u zapečaćenom omotu na kojem je potpisana šifra i koji obavezno sadrži:
 • A4 format sa šifrom u donjem desnom uglu;
 • Logo/zaštitni znak o kolor, crnobijeloj, inverznoj i linijskoj varijanti uklopiti u dimenziju 105x105 mm centriano na stranici.
 • Tekstualno obrazloženje, A4, potpisano šifrom u donjem desnom uglu;
 • Primjenu znaka-logotipa na koverti, memorandumu, vizit karti, fascikli, zastavi i drugim promo internim/ekstrnim (publikacije, knjige, članci...) materijalima;
 • Na jednoj strani dati znak (uporediti) sa srodnim institucijama.

Zaštita anonimnosti:

 • Šifrovanje konkursa: Materijal je neophodno označiti identifikacionim kodom-šifrom, i to svaki list pojedinačno, u donjem desnom uglu. Šifra treba da sadrži maksimum 6 karaktera koji ne smiju asocirati na autora (sastavljena od slovnih i brojčanih karaktera). Šifru je neophodno postaviti i na cd-u, kao i na omotu konkursnog materijala. U slučaju povrede anonimnosti, na bilo koji način, učesnici će biti eliminisani. Pristigli radovi ne smiju biti otvarani prije finalnog zasijedanja žirija.
 • Podaci o autoru ili autorskom timu: U zatvorenoj bijeloj koverti sa natpisom “Autor šifre”, priložiti: ime i prezime autora (autorskog tima), adresu, kontakt telefon, e-mail, broj žiro računa i naziv banke. Ukoliko pojedinac/tim želi da konkuriše sa više rješenja, potrebno je da svako od rješenja ima različitu šifru.
 • Originalnost rješenja: U zatvorenoj bijeloj koverti sa natpisom “Izjava autora”, priložiti potpisanu izjavu da je projekat originalno autorsko djelo.
 1. NAGRADA

I nagrada: 1500,00 eura

Napomena: Žiri zadržava pravo da ne odabere niti jedno rješenje kao pobjedničko.

 1. ŽIRI KONKURSA:
 • Prof. mr Ana Matić
 • Doc. dr um Zdravko Delibašić
 • Prof. dr Budimir Lutovac
 1. KRITERIJUMI ZA OCJENJIVANJE
 • Jasna koncepcija – vizija
 • Originalnost rješenja
 • Umjetnička i estetska vrijednost
 • Aktuelnost
 • Grafička jasnoća

Ponude se ocjenjuju na osnovu kriterijuma ove metodologije i uporednom analizom svih predloga i pojedinačnih ocjena članova žirija.

 1. DINAMIKA KONKURSNIH AKTIVNOSTI

Kalendar konkursa:

Objava konkursa: 01. 03. 2023.

Rok za pristizanje radova: 31. 03. 2023. do 12 časova.

Proglašenje rezultata konkursa: 14. 04. 2023.

Učesnici konkursa moraju radove dostaviti najkasnije do 31. 03 2022. do 12 časova, na adresu raspisivača konkursa. Radovi koji su poslati poštom moraju imati poštanski pečat sa datumom i vremenom predaje, kao i ime i prezime pošiljaoca (ne autora), sa punom adresom.

   9. AUTORSKA PRAVA

 1. Isplatom nagrade autorima konkursnog rada Elektrotehnički fakultet stiče pravo da rad koristi u cjelini ili djelimično. Sva autorska prava prenose se na Elektrotehnički fakultet. Nagrađeni autor je obavezan da Elektrotehničkom fakultetu dostavi izabrano grafičko rješenje u vektorskom obliku i knjigu grafičkih standarda.
 2. Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa.
 3. Prispjeli radovi neće se vraćati autorima.
 4. Radove dostaviti lično ili poštom, na adresu:

 

ELEKTROTENIČKI FAKULTET

UNIVERZITET CRNE GORE

Adresa: 81000 Podgorica, Džordža Vašingtona bb, Crna Gora

Dekanat

Omot konkursnog materijala je bijele boje i treba da sadrži naziv konkursa: ”KONKURS-ZNAK/LOGOTIP ETF Podgorica”, kao i šifru u gornjem desnom uglu sa naznakom “Ne otvarati”.

 

Kontakt za sve dodatne informacije:

Prof. dr  Nikola Žarić

tel: +382 020 245 839

e-mail: zaric@ucg.ac.me

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.