Medicinski fakultet

Mjere sa ciljem sprječavanja širenja virusa COVID-19
Mjere sa ciljem sprječavanja širenja virusa COVID-19

Sa ciljem sprječavanja širenja virusa COVID-19, obavještavamo studente i zaposlene Medicinskog fakulteta, da je neophodno poštovanje sledećih mjera:

1/ Sve obavezne mjere Vlade Crne Gore, koje važe na teritoriji cijele Crne Gore i na teritoriji Opštine Podgorica.

2/ Mjere smanjenja rizika unosa novog korona virusa na Medicinski fakultet

Studenti i zaposleni ne dolaze na Fakultet ukoliko imaju akutne zdravstvene tegobe (npr. simptomi akutne respiratorne ili crijevne infekcije; povišena tjelesna temperatura, gubitak čula mirisa i/ili ukusa i sl.)

Obaveza studenata i zaposlenih je da provjere tjelesnu temperaturu prije polaska na Fakultet. Ukoliko je ista veća od 37,2oC ne treba da idu na Fakultet!

Na Fakultet ne treba da dolaze lica kojima je izdato rješenje o samoizolaciji!

 

3/ Nošenje maski

Studenti i zaposleni dolaze na Fakultet sa maskama na licu, koje su u obavezi da nose sve vrijeme boravka na Fakultetu, kao i nakon napuštanja Fakulteta. Preporučuje se da pored maske sa kojom studenti i zaposleni dolaze na Fakultet, sa sobom imaju još najmanje dvije do tri maske u rezervi za slučaj da imaju potrebu da promjene masku, kao i posebnu kesu za odlaganje korišćenih maski (posebno ako su to platnene maske koje će vratiti sa sobom radi pranja i ponovnog korišćenja).

Uprava Fakulteta će imenovati osoblje koje vrši nadzor nad nošenjem maski i održavanjem propisane fizičke distance u prostorijama Fakulteta.

Tokom boravka na Fakultetu moguće je da se koristi bilo koja maska (hirurška, platnena, N95), ali ona treba da se koristi na ispravan način tako da pokriva nos i usta.

Za studente koji iz medicinskih razloga ne mogu da tolerišu nošenje bilo maske, bilo vizira, mogućnost zaštite i način edukacije će se razmatrati pojedinačno za svaki slučaj u konsultaciji sa roditeljima, izabranim doktorom i drugim ljekarima specijalistima koji prate zdravlje studenta.

 

4/ Održavanje fizičke distance

Neophodno je održavati fizičku distancu sa drugim osobama od najmanje 2m tokom boravka u prostorijama Fakulteta. Sa tim ciljem su u svim učionicama i hodnicima “stikerima” jasno označena mjesta sa propisanom distancom.

Broj studenata u učionicama i amfiteatrima je određen prema veličini istih a u skladu sa kriterijumom da svakom studentu treba obezbjediti najmanje 4m2 prostora. Stoga su “stikerima” jasno označena mjesta za sjedjenje u svim učionicama i amfiteatrima.

U toalete ulazi onoliko studenata koliko kabina ima, a ispred toaleta se čeka u redu sa poštovanjem fizičke distance od najmanje 2m. Obezbijeđen je nadzor nad korišćenjem toaleta od strane radnika na održavanju higijene.

Prilikom ulaska u prostorije Fakulteta biće vršena provjera nošenja maski i tjelesne temperature. Ulaz u zgradu Fakulteta je moguć samo osobama koje nose masku i čija je tjelesna temperatura ispod 37,2oC.

 

5/ Održavanje lične higijene

Tokom boravka na Fakultetu, studenti i zaposleni ličnu higijenu održavaju pranjem ruku sa higijenski ispravnom vodom za piće i sapunom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili upotrebom dezinfekcionog sredstva na bazi 70% alkohola. Dezinfekcija ruku sredstvima na bazi 70% alkohola ne može zamijeniti pranje ruku vodom i sapunom ukoliko su ruke vidno zaprljane. Posle nekoliko izvršenih dezinfekcija ruku obavezno oprati ruke vodom i sapunom.

Dispenzeri sa dezinfekcionim sredstvom na bazi 70% alkohola su postavljeni na ulazu u zgradu Fakulteta, u hodnicima, ispred učionica i ispred toaleta. U učionicama sa lavaboom i česmom su obezbijeđeni tečni sapun i papirnati ubrusi. Isto važi za toalete.

Pranje ruku ili dezinfekcija se obavlja ukoliko je student ili zaposleni dodirivao zajednička nastavna i pomoćna sredstva, prije i poslije odlaska u toalet, dodirivanja kvaka na vratima, potrebe da promijeni masku i sl.

 

6/Održavanje opšte higijene na Fakultetu

U svakoj prostoriji u kojoj se obavlja nastava postoji kanta za otpatke u koju se odlaže smeće, uključujući i upotrebljene maske za jednokratnu upotrebu. Osoblje zaduženo za održavanje opšte higijene na Fakultetu mora redovno prazniti kante, najmanje nakon svakog časa ili barem između izmjene grupe studenata koji drže nastavu u toj prostoriji.

Čišćenje prostorija se sprovodi mehaničkim čišćenjem vodom i sapunom ili deterdžentom, trljanjem i struganjem, počev od čistijih ka prljavijim površinama, krećući od onih postavljenih više ka nižim, završno sa podom i korišćenjem čistih krpa (različite krpe za različite površine i prostorije, npr. posebna za WC šolju, lavabo, podove, klupe...) i svježih rastvora sredstava kojima se čišćenje sprovodi.

Postupak dezinfekcije određenog prostora u zgradi Fakulteta podrazumjeva niz procedura u kojima se upotrebljavaju različite metode i dezinfekciona sredstva, a koje obavljaju ovlašćene ustanove i stručna i obučena lica onda kada za to postoji opravdana potreba.

Dezinfekcija koju može da obavi osoblje zaduženo za održavanje higijene, a odnosi se na dezinfekciju zajedničkih predmeta koji se često dodiruju (klupe/stolovi, kvake, ručke na prozorima, nastavni pribor…), i to isključivo sredstvima na bazi 70% alkohola i nakon mehaničkog čišćenja vidljivo zaprljanih površina, vrši se nakon završetka blok časova svake grupe studenata.

Prilikom upotrebe dezinficijenasa ne preporučuje se njihova upotreba u vidu rasprskavanja, već potapanjem ili natapanje tkanine. Pri korišćenju dezinfekcionih sredstava voditi računa o pravilnoj primjeni istih prema uputstvu proizvođača po pitanju namjene, koncentracije, načina upotrebe i neophodnog kontaktnog vremena.

Čišćenje cjelokupnog prostora na Fakultetu (podovi, zidovi, vrata, i druge površine koje koristi veći broj osoba: stolovi i stolice, pribor za nastavu, kvake, prekidači za svjetlo, ručke ormarića, slavine, WC šolje, vodokotlići, lavaboi...) neophodno je obaviti najmanje prije početka rada Fakulteta i nakon svake izmjene grupe studenata koji borave u prostorijama za nastavu.

 

7/Redovno provjetravanje svih prostorija na Fakultetu

Provjetravanje prostorija se vrši prirodnim putem (otvaranjem prozora).

Provjetravanje je obavezno tokom trajanja svake pauze između časova i u periodima između smjenjivanja grupa studenata koji borave u prostorijama u kojima se sprovodi nastava. Ukoliko vremenski i drugi uslovi dozvoljavaju, preporučuje se držanje otvorenih prozora i tokom trajanja nastave.

 

8/Postupak sa studentima i zaposlenima koji imaju simptome respiratorne infekcije ili druge akutne tegobe koje pobuđuju sumnju na moguću infekciju

Medicinski fakultet je, u skladu sa brojem studenata, opredijelio jednu prostoriju (prostorija broj 1 - suteren) koja služi za izolaciju lica kod kojeg se tokom boravka na Fakultetu jave akutne tegobe sa sumnjom na infekciju. Takođe su razrađene procedure i postupci ponašanja kao i način obavještavanja nadležnih zdravstvenih i inspekcijskih službi u tom slučaju.

Ukoliko je osoba kod koje su se javile tegobe pripadnik osoblja Fakulteta, neophodno je da se osoba sa simptomima bolesti odmah javi u COVID-19 ambulantu nadležnog doma zdravlja. Istovremeno, lice na Fakultetu koju određuje dekan Fakulteta treba da obavijesti nadležnu epidemiološku službu i zdravstveno sanitarnu inspekciju.

Ukoliko je osoba kod koje su se javile tegobe neko od studenata, neophodno ga je smjestiti u unaprijed određenu prostoriju za izolaciju (prostorija broj 1 - suteren), a potom obavijestiti nadležnu epidemiološku službu, zdravstveno-sanitarnu inspekciju i roditelje/rodbinu. Ukoliko zdravstveno stanje studenta to zahtijeva, neophodno je obavijestiti i nadležnu COVID-19 ambulantu ili službu hitne medicinske pomoći. Do dolaska ljekara i/ili roditelja/rodbine, o studentu, u sobi za izolaciju, treba da brine jedna osoba koristeći masku, vizir i rukavice (poželjno da nosi i mantil ili kecelju), a prostoriju nakon odlaska studenta treba očistiti i dezinfikovati.

 

mart, 2021.

Broj posjeta : 693