Medicinski fakultet

Konkurs za upis na specijalističke studije za studijsku 2021/22. godinu
Konkurs za upis na specijalističke studije za studijsku 2021/22. godinu

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE

 

raspisuje

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2021/22.GODINU

     

 

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE / STUDIJSKOG PROGRAMA

BROJ STUDENATA

 

 

 1. ARHITEKTONSKI FAKULTET 

25

 Arhitektura-Projektantski 

25

 Arhitektura-Urbanistički 

 2. BIOTEHNIČKI FAKULTET

60

 Voćarstvo i vinogradarstvo 

10

 Ratarstvo i povrtarstvo 

10

 Zaštita bilja 

10

 Stočarstvo 

10

 Rasadničarstvo 

10

 Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje 

10

 3. EKONOMSKI FAKULTET 

100

 Menadžment 

100

 4. ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 

300

 Energetika i automatika 

100

 Elektronika, telekomunikacije i računari 

100

 Primijenjeno računarstvo 

100

 5. FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI 

17

 Režija 

7

 Dramaturgija 

5

 Produkcija 

5

 6. FAKULTET POLITIČKIH NAUKA 

150

 Politikologija 

30

 Socijalna politika i socijalni rad 

30

 Međunarodni odnosi 

30

 Novinarstvo 

30

 Evropske studije 

30

 7. POMORSKI FAKULTET 

90

 Pomorske nauke 

45

 Menadžment u pomorstvu 

45

 8. FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE 

50

 Fizička kultura 

20

 Sport i fitnes 

10

 Sportski menadžment 

20

 9. FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

150

 Turizam 

100

 Hotelijerstvo 

50

 10. FILOLOŠKI FAKULTET 

245

 Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti 

30

 Srpski jezik i južnoslovenske književnosti  

30

 Engleski jezik i književnost –prosvjetno pedagoški 

60

 Engleski jezik i književnost-književno prevođenje 

20

 Italijanski jezik i književnost 

20

 Ruski jezik i književnost 

10

 Francuski jezik i književnost 

30

 Njemački jezik i književnost 

15

 Prevodilaštvo – modul engleski jezik 

10

 Prevodilaštvo – modul engleski i ruski jezik 

10

 Prevodilaštvo – modul engleski i francuski jezik 

10

 11. FILOZOFSKI FAKULTET 

120

 Sociologija 

20

 Istorija 

15

 Predškolsko vaspitanje 

25

 Pedagogija 

20

 Geografija 

20

 Psihologija 

20

 12. GRAĐEVINSKI FAKULTET 

178

 Građevinarstvo 

 

 Konstruktivni 

50

 Hidrotehnički 

30

 Saobraćajni 

30

 Menadžment i tehnologija građenja 

8

 Geotehnika 

10

 Menadžment u građevinarstvu 

50

 13. MAŠINSKI FAKULTET 

40

 Mašinstvo 

20

 Drumski saobraćaj 

20

 14. MEDICINSKI FAKULTET 

70

 Primijenjena fizioterapija 

40

 Zdravstvena njega 

30

 15. METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 

105

 Metalurgija 

20

 Hemijska tehnologija 

40

 Zaštita životne sredine 

45

 16. MUZIČKA AKADEMIJA 

24

 Opšta muzička pedagogija 

5

 Klavir 

5

 Gitara 

2

 Gudački instrumenti 

5

 Duvački instrumenti 

5

 Harmonika 

2

 17. PRAVNI FAKULTET 

180

 Pravne nauke- Međunarodno-pravni 

40

 Pravne nauke- Pravosudni 

40

 Pravne nauke-Ustavno-pravno-politički

40

 Kriminalističko suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta 

60

 18. PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET 

215

Matematika 

30

Matematika i računarske nauke 

30

Računarske nauke 

30

Fizika 

30

Biologija - ekologija 

20

Zaštita životne sredine 

15

Eksperimentalna biologija i biotehnologija  

15

Nastava biologije 

15

Računarstvo i informacione tehnologije 

30

UKUPNO

2119

 

Radi implementacije principa afirmativne akcije ukupan broj mjesta za svaki studijski program povećava se za 1 %.

Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti, a koji su osnovne studije započeli prije studijske 2017/18. godine, u skladu sa zakonom.

Stranac ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.

Upis se vrši na konkurentskoj osnovi u skladu sa prosječnom ocjenom ostvarenom na osnovnim studijama, nakon sprovedenog postupka rangiranja. Kandidati  sa istom prosječnom ocjenom imaju pravo upisa pod jednakim uslovima.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjenosti uslova.

Prijave na konkurs se predaju studentskim službama organizacionih jedinica 04. oktobra 2021. godine.

Uz prijavu za upis, kandidati podnose original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnomznanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama).

Upis kandidata izvršiće se zaključno sa 06. oktobrom 2021. godine.

Upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama.

Pravila su objavljena na internet stranici Univerziteta  Crne Gore: www.ucg.ac.me.

Specijalističke studije se organizuju isključivo kao samofinansirajuće.

Visina naknade za studiranje na specijalističkim studiajma je utvrđena odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02-331  od 17.09.2021. godine.

Broj posjeta : 693

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.