Medicinski fakultet, 19.01.2018

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvuX

Na Medicinskom fakultetu je do sada diplomirao 481 ljekar, 71 stomatolog , 190 farmaceuta, 368 visokih medicinskih sestara i 830 fizioterapeuta. Naši studenti rade u cijelom svijetu. Ovim riječima je za sajt Univerziteta Crne Gore predstavio Medicinski fakultet dekan prof. Dr Goran Nikolić. Sa njim smo razgovarali o radu fakulteta, za koji Nikolić kaže da je poslije dvadeset godina postojanja utvrdio svoje mjesto u visokom obrazovanju Crne Gore.

UCG: Kažete da su studenti Medicine konkurenti i u svijetu. Koliko je zastupljena mobilnost na Vašem fakultetu?

NIKOLIĆ: Mobilnost studenata Medicinskoga fakulteta je naša stvarnost. Cilj nam je da svaki student svih studijskih programa tokom studija posjeti neki drugi univerzitet i stekne iskustva. Iz iskustva smo stekli zaključak da je to vrlo koristan dio obrazovnog procesa.

UCG: Na Medicinskom fakultetu se dosta pažnje posvećuje naučnoistraživačkom radu. Šta je potpora tom radu?

NIKOLIĆ: Formiran je Centar za naučnoistraživački rad. Centar vodi istraživač sa iskustvom u vodjenju međunarodnih projekata i istraživačkih zadataka. Među mladim ljekarima, postoji jasna težnja da svoju budućnost vežu i za istraživanja, a ne samo za praktični ljekarski, stomatološki i farmaceutski rad. Centar je planiran da u budućnosti bude pokretač razvoja Medicinskog fakulteta.

UCG: Kakva budućnost čeka studente Medicinskog fakulteta?

NIKOLIĆ: Poslovi vezani za biomedicinske nauke koji se stiči na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore imaju veliku perspektivu u budućnosti. Oni nijesu podložni tehnološkoj revoluciji. Uvijek će u zaštiti zdravlja biti potreban stomatolog, farmaceut, medicinska sestra, ljekar. To neće moći da bude zamijenjeno nekim drugim tehnološkim rješenjima. Zato opredjeljenje mladih da studiraju biomedicinske nauke ne konstatuje stagnaciju tokom proteklih godina. Napotiv, prateći trendove u Evropskom prostoru, zadržava najviši stepen interesovanja. Naši studijski programi su već godinama popunjeni poslije prvog upisnog roka.

ImageUCG:  Na osnovnim studijama, od ove školske godine, nastava se realizuje prema novim programima. Na čemu se zasnivaju razlike u odnosu na prethodni program?

NIKOLIĆ: Zasnivaju se na novoj koncepciji. Za sve studijske programe su definisani ishodi učenja. To praktično znači, da su definisani ciljevi u znanjima i vještinama koje diplomirani student treba da postigne na kraju studija. Uvedeni su novi predmeti prema uočenim nedostacima.

UCG: Kažete da je težište stavljeno na komunikacijske vještine budućih diplomiranih ljekara, stomatologa, farmaceuta, medicinskih sestara i fizioterapeuta?

NIKOLIĆ: U savremenim zdravstvenim studijama, poznavanje teoretskih i praktičnih oblika komunikacije sa pacijentom, rodbinom, medijima, kolegama, sudskim organima, je od velikog značaja za efikasan rad. Uvodi se testiranje postignutih ishoda učenja dva puta tokom studiranja. Analizom rezultata testiranja studenata, postiže se kontrola kvaliteta studijskog programa i omogućavaju korekcije, ako rezultati nijesu zadovoljavajući.

UCG: Za koje studije je pretežno vezano interesovanje mladih ljekara?

NIKOLIĆ: Interesovanje mladih ljekara, posljednjih godina je vezano za doktorske studije medicine stomatologije i farmacije. Svake godine, više od deset mladih ljekara se upiše na doktorske studije. Uprava fakulteta posebnu pažnju usmjerava prema ovom studijskom programu. Prati savremene trendove u organizaciji i sprovođenju nastave na doktorskim studijama. Povezuje se se drugim Univerzitetima, u cilju podizanja mobilnosti studenata doktorskih studija.

UCG: Koje novine su u nastavi na Medicinskom fakultetu?

NIKOLIĆ: U nastavu se uvode savremene tehnologije, kao što je učenje i predavanja na daljinu, internet, orijentisano učešće na predavanjima i testiranje uspjeha studenata, online predavanja. Organizuje se savremena elektronska oprema za praćenje i aktivno učešće u predavanjima u amfiteatrima.

Drugi prioritet je praktičan rad. Definisani su nastavni sadržaji koji osiguravaju siguran uspjeh u praktičnom radu. Novi nastavni program omogućava, da svaki student posle diplomiranja bude osposobljen za izvođenje praktičnih medicinskih procedura, koje garantuju kvalitetnu uslugu na svakom mjestu.

UCG: Koliko odgovaraju kapaciteti Fakulteta na potrebe studenata?

NIKOLIĆ: Fakultet raspolaže dovoljnim nastavničkim kapacitetima za nesmetan rad svih studijskih programa. Tehnička opremljenost laboratorija je na zavidnom nivou. Studije biomedicinskih nauka u osnovi imaju mnogo praktičnih vježbi. Reforma Univerziteta u pravcu povećanja praktičnih vještina, nije uticala na naše programe jer su praktične vještine i ranije činile veliki sastavni dio nastavnih programa, posebno u kliničkim predmetima. Cilj je, da svaki doktorand bude u obavezi da dio svog istraživanja u okviru doktorske teze sprovede na nekom univerzitetu van Crne Gore.