Odbrana doktorske disertacije dr med Emira Muzurovića
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Danas je u amfiteatru Medicinskog fakulteta dr med Emir Muzurović javno branio doktorsku disertaciju pod nazivom »Odgovor paratiroidnog hormona i kalcitonina nakon kalcijumske infuzije kod pacijenata sa primarnim hiperparatiroidizmom prije i poslije paratiroidektomije«
pred Komisijom u sastavu:

dr Aneta Bošković, redovna profesorica Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
dr Snežana Vujošević – redovna profesorica Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
dr Milan Petakov, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
dr Milica Martinović, redovna profesorica Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
dr Snežana Pantović, vanredna profesorica Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore 

Informacije o doktorandu i kratki prikaz rada

Emir Muzurović je rođen 26.10.1981. godine u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, dobitnik je diplome Luča.

Medicinski fakultet je upisao u Podgorici školske 2000/2001 godine i diplomirao je u redovnom roku školske 2006/2007 godine sa prosječnom ocjenom 9.53. U toku studija dva puta je nagrađivan kao jedan od najboljih studenata Medicinskog fakulteta.

Pripravnički staž je obavio u Domu zdravlja Podgorica, a nakon toga je 2009. godine započeo radni angažman na Internoj klinici Kliničkog Centra Crne Gore. Specijalizaciju iz oblasti Interne medicine je započeo u oktobru 2009. godine. U oktobru mjesecu 2013. godine je položio završni specijalistički ispit na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odličnom ocjenom. Nakon toga je upisao subspecijalizaciju iz oblasti Endokrinologije, 2015. godine, položio je završni ispit uže specijalizacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u maju 2017. godine, ocjenom 10. 

Svoja usavršavanja je, osim navedenog, sprovodio u prestižnim medicinskim centrima, Presbyterian Hospital/Weill Cornell New York City/SAD, Akademiska Sjukhuset Upsala/Švedska, Cochin Hospital Paris/France i KBC Rebro Zagreb/Hrvatska.

Od 2017. godine angažovan je kao saradnik u nastavi na Medicinskom fakultetu u Podgorici na Katedri Interne medicine. Na doktorskim studijama odbranio je polazna istraživanja u avgustu 2013. godine pod nazivom: “Metabolički faktori rizika za razvoj kardiovaskularnih komplikacija kod pacijenata na hemodijalizi”.

Do sada je učestvovao u dva međunarodna naučno-istraživačka projekta i zvaničnim kolaboracijama sa naučnicima sa eminentnih svjetskih Univerziteta i bolnica (Harvard Medical School, Cambridge University, University College of London, Erasmus Center Roterdam, Univerzitetski Klinički centar Ljubljana, Klinički centar Srbije Beograd i Kliničko bolnički centar Rebro Zagreb), iz kojih su proistekle publikacije u eminentnim svjetskim časopisima indeksiranim međunarodnim bazama, do sada je objavio 24 rada u SCI/SCIE bazama, od čega 20 kao prvi autor i 4 kao koautor. Recenzent je u više eminentnih časopisa indeksiranih u međunarodnim bazama. Član je Uređivačkog odbora SCI/SCIE časopisa Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics (USA).

Član je Evropskog udruženja endokriologa (ESE), Evropskog društva za istraživanje dijabetesa (EASD), kao i Evropske mreže za istraživanje adrenalnih tumora (ENSAT).

Osim maternjeg jezika aktivno se služi engleskim jezikom.

Oženjen, otac 3 djece.

 

Rezime/Izvod iz teze:

Uvod: Aktivacija kalcijum (Ca) osjetljivog receptora (CaSR) suprimuje sekreciju paratiroidnog hormona (PTH), dok je sekrecija kalcitonina (CT) stimulisana preko CaSR. Obzirom na česta preklapanja između nivoa PTH i CT kod pacijenata sa primarnim hiperparatiroidizmom (PHPT) i zdravih ispitanika, ispitivanje Ca-indukovene PTH supresije i/ili stimulacije CT je vrlo često bilo predmet istraživanja u smislu dijagnostike i diferencijalne dijagnostike PHPT.

Ciljevi: Istraživanje je sprovedeno sa ciljem evaluacije odgovora PTH i CT tokom kalcijum infuzionog testa (CIT) kod pacijenata sa PHPT prije i nakon paratiroidektomije. Takođe, cilj istraživanja je ispitivanje razlike u odgovoru PTH i CT tokom CIT-a između pacijenata sa adenomom i hiperplazijom paratiroidnih žlijezda (PTŽ).

Metode: U ovu pivotalnu prospektivnu studija je uključeno 64 pacijenta (44 sa PHPT i 20 zdravih ispitanika, srednje životne dobi 57 [25-79] i 56 [39-74] godina). Svi pacijenti iz PHPT grupe su podvrgnuti paratiroidektomiji. Nedjelju dana prije (PHPT grupa) i mjesec dana nakon paratiroidektomije (PHPT PO [poslije operacije] grupa), pacijentima je urađen CIT (bolus infuzija Ca gluconata 0.2 ml/kg tjelesne mase [TM]), praćen određivanjem nivoa Ca2+, PTH, i CT u serumu u 0, 1, 2, 3, 5, 8 i 10 minutu.

Rezultati: Supresija serumskog PTH je bila manja kod pacijenata sa PHPT u poređenju sa zdravim ispitanicima (49.82 vs. 64.06%, p=0.006), ali je nakon paratiroidektomije supresija PTH bila veća (76.3%, p<0.001), u odnosu na zdravu kontrolu. Pacijenti sa PHPT su imali oslabljen sekretorni odgovor CT-a u poređenju sa zdravim ispitanicima, tokom CIT-a (3.1 vs. 8.0-puta porast u odnosu na bazalne vrijednosti, p<0.001), ali se nakon paratiroidektomije popravio (5.8-puta porast u odnosu na bazalne vrijednosti). Granične vrijednosti najnižeg dostignutog nivoa PTH (PTHmin) >19.3 ng/l i najvišeg dostignutog nivoa CT-a (CTmax) ≤27.5 ng/l tokom CIT-a ukazuju na dijagnozu PHPT (senzitivnost 90.9%, 97.7%, i specifičnost 100%, 75%, redom). Pacijenti sa paratiroidnim adenomom su imali niže nivoe CT-a u serumu u poređenju sa pacijentima sa hiperplazijom, prije i nakon paratiroidektomije (4.5 vs. 6.8 i 5.4 vs. 7.9 ng/l, redom p=0.008, p=0.018).

Zaključak: Odgovori PTH i CT tokom CIT-a kod pacijenata sa PHPT mogu biti dodatna dijagnostička metoda tokom evaluacije pacijenata sa sumnjom na PHPT. CIT može imati ulogu tokom dijagnostike PHPT, kao i u preoperativnoj diferencijalnoj dijagnostici, tj. predikciji patohistološkog nalaza (adenom ili hiperplazija).

Ključne riječi: paratiroidni hormon, kalcitonin, primarni hiperparatiroidizam, kalcijumski infuzioni test, diferencijalna dijagnoza.

Naučna oblast: Medicina.

Uža naučna oblast: Endokrinologija.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.