Medicinski fakultet, 16.09.2019

Konkurs za upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore za 2019/2020X

Prijave na konkurs predaju se studentskim službama, od utorka, 17. septembra do subote, 21. septembra 2019. godine, do 12.00 sati. 

Upis kandidata izvršiće se 23. septembra 2019. godine, do 16.00 sati.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova.

Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Stranac ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.

Uz prijavu za upis, kandidati podnose original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama).

Visina naknade za studiranje za studente koji plaćaju troškove školovanja utvrđena je odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02-209/3 od 5. septembra 2019. godine, koja je na prošlogodišnjem nivou.

Upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama (dodatne informacije na www.ucg.ac.me).

 

Tekst Konkursa dat je u nastavku i u dokumentu u prilogu.

 

Image

UNIVERZITET CRNE GORE

RASPISUJE

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE UNIVERZITETA CRNE GORE

ZA STUDIJSKU 2019/20.GODINU

     

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE / STUDIJSKOG PROGRAMA

 

 

 

BROJ STUDENATA

 

Budžet

Samofinansiranje

Ukupno

 

1. ARHITEKTONSKI FAKULTET

35

15

50

 

Arhitektura-Projektantski

25

10

35

 

Arhitektura-Urbanistički

10

5

15

 

2. BIOTEHNIČKI FAKULTET

70

65

135

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

20

10

30

 

Ratarstvo i povrtarstvo

15

5

20

 

Zaštita bilja

15

5

20

 

Stočarstvo

20

5

25

 

Rasadničarstvo

0

20

20

 

Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje

0

20

20

 

3. EKONOMSKI FAKULTET

0

100

100

 

Menadžment

0

100

100

 

4. ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

200

100

300

 

Energetika i automatika

100

0

100

 

Elektronika, telekomunikacije i računari

100

0

100

 

Primijenjeno računarstvo

0

100

100

 

5. FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI

10

2

12

 

Režija

5

2

7

 

Produkcija

5

0

5

 

6. FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI

24

0

24

 

Slikarstvo

7

0

7

 

Vajarstvo

5

0

5

 

Grafika

5

0

5

 

Grafički dizajn

7

0

7

 

7. FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

80

110

190

 

Politikologija

20

10

30

 

Socijalna politika i socijalni rad

20

30

50

 

Međunarodni odnosi

20

30

50

 

Novinarstvo

20

10

30

 

Evropske studije

0

30

30

 

8. POMORSKI FAKULTET

40

50

90

 

Pomorske nauke

20

25

45

 

Menadžment u pomorstvu

20

25

45

 

9. FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

40

60

100

 

Fizička kultura

40

0

40

 

Sport i fitnes

0

30

30

 
 

Sportski menadžment

0

30

30

 

10. FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

35

115

150

 

Turizam

20

80

100

 

Hotelijerstvo

15

35

50

 

11. FILOLOŠKI FAKULTET

170

120

290

 

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti

20

10

30

 

Srpski jezik i južnoslovenske književnosti

20

10

30

 

Engleski jezik i književnost –prosvjetno pedagoški

40

20

60

 

Engleski jezik i književnost-književno prevođenje

10

10

20

 

Italijanski jezik i književnost

20

10

30

 

Ruski jezik i književnost

20

10

30

 

Francuski jezik i književnost

20

10

30

 

Njemački jezik i književnost

20

10

30

 

Prevodilaštvo – modul engleski jezik

0

10

10

 

Prevodilaštvo – modul engleski i ruski jezik

0

10

10

 

Prevodilaštvo – modul engleski i francuski jezik

0

10

10

 

12. FILOZOFSKI FAKULTET

155

0

155

 

Sociologija

25

0

25

 

Istorija

30

0

30

 

Predškolsko vaspitanje

40

0

40

 

Pedagogija

20

0

20

 

Geografija

20

0

20

 

Psihologija

20

0

20

 

13. GRAĐEVINSKI FAKULTET

60

100

160

 

Građevinarstvo-Konstruktivni

20

20

40

 

Građevinarstvo-Hidrotehnički

10

10

20

 

Građevinarstvo-Saobraćajni

10

10

20

 

Građevinarstvo-Menadžment i tehnologija građenja

10

10

20

 

Geotehnika

10

0

10

 

Menadžment u građevinarstvu

0

50

50

 

14. MAŠINSKI FAKULTET

70

0

70

 

Mašinstvo

40

0

40

 

Drumski saobraćaj

30

0

30

 

15. MEDICINSKI FAKULTET

20

50

70

 

Primijenjena fizioterapija

20

20

40

 

Zdravstvena njega

0

30

30

 

16. METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

80

45

125

 

Metalurgija

20

0

20

 

Hemijska tehnologija

60

0

60

 

Zaštita životne sredine

0

45

45

 

17. MUZIČKA AKADEMIJA

24

0

24

 

Kompozicija

0

0

0

 

Dirigovanje

0

0

0

 

Opšta muzička pedagogija

5

0

5

 

Klavir

5

0

5

 

Gitara

2

0

2

 

Gudački instrumenti

5

0

5

 

Duvački instrumenti

5

0

5

 

Harmonika

2

0

2

 

18. PRAVNI FAKULTET

105

195

300

 

Pravne nauke- Građansko-pravni

15

19

34

 

Pravne nauke- Krivično-pravni

15

20

35

 

Pravne nauke- Međunarodno-pravni

15

19

34

 

Pravne nauke- Poslovno-pravni

15

19

34

 

Pravne nauke- Pravosudni

15

20

35

 

Pravne nauke- Istorijsko-pravni

15

19

34

 

Pravne nauke-Ustavno-pravni

15

19

34

 

Kriminalističko suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta

0

60

60

 

19. PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

125

90

215

 

Matematika

20

10

30

 

Matematika i računarske nauke

25

5

30

 

Računarske nauke

25

5

30

 

Fizika

20

10

30

 

Biologija - ekologija

20

0

20

 

Zaštita životne sredine

0

15

15

 

Eksperimentalna biologija i biotehnologija

0

15

15

 

Nastava biologije

15

0

15

 

Računarstvo i informacione tehnologije

0

30

30

 

UKUPNO

1 343

1 217

2 560

 

 

Radi implementacije principa afirmativne akcije ukupan broj mjesta za svaki studijski program povećava se za 1 %.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 830