Medicinski fakultet

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA UPISANE 2006/2007 - 2016/17. godine
Poštovani studenti ,

Želimo da  vas se još jednom  podsjetimo na   član 122dž  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju:

  • „ Studenti koji su upisani na osnovnim , specijalističkim , magistrarski i doktorskim studijama prije stupanja na snagu ovog zakona, imaju pravo da završe studije prema studijskom programu koji je važio u vrijeme upisa, po zakonu po kojem su upisani, a najkasnije do kraja studijske 2020/21 godine.
  • Studenti koji su upisani na Univerzitet Crne Gore po programima donijetim na osnovu Zakona o Univerzitetu (Sl.list RCG broj:37/92 i 6/94) imaju pravo da završe studije po programu koji je važio u vrijeme upisa na prvu godinu studija , do kraja studijske 2021/2022. godine.
  • Studenti iz st.1 i 2 ovog člana mogu se uključiti u studijske programe koji se organizuju u skladu sa ovim zakonom na način i pod uslovima propisanim posebnim aktom koji donosi Senat univerziteta , odnosno stručni organ ustanove.
  • Studenti iz stava 1 i 2 ovog člana plaćaju školarinu u javnim ustanovama koju utvrđuje organ upravljanja ustanove uz saglasnost Ministarstva.“

 Stav 1, 3 i 4  ovog člana  odnosi se na studente doktorskih studija upisane studijske 2006/07 do i sa  2016/17.godinom.

Komisija za doktorske studije Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj dana 26.04.2021 godine, nakon upoznavanja sa  brojem studenata koji su se već prijavili za uključivanje ,odlučila je da se da još jedno obavještenje koje sadrži poziv za uključivanje studenata.

Nakon isteka  roka za prijavljivanje označenog u ovom obavještenju , Uprava fakulteta će pokrenuti inicijativu prema nadležnim organima Univerziteta Crne Gore , za donošenje akta od strane Senata UCG  ,koji bi  utvrdio   način i uslove za uključivanje.

Molimo Vas, da ukoliko želite da budete uključeni u novi program doktorskih studija , javite se Studentskoj Službi Medicinskog fakulteta  do  10.05.2021 .godine, u vremenu od 9,00  u 14,00 časova.

Napominjemo, da studenti  moraju imati regulisan status ,te za one studente  koji se ne odazovu i na  ovaj  poziv ,pokrenut će se postupak  za ispisa.

Kontakt telefon:020 245-157

                                                                                                         KOMISIJA ZA DOKTORSKE STUDIJE

                                                                                                                    Prof dr Filip Vukmirović

Broj posjeta : 394