Obavještenje za studente master studija
IMENOVANJE MENTORA I ODOBRAVANJE PREDLOŽENIH TEMA

Vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj dana 21.02.2023. godine, imenovalo je mentore i prihvatilo predložene teme master rada, za studente master primijenjenih programa  „Zdravstvena njega“-Berane  i „Fizioterapija“- Igalo. Na web stranici  fakulteta se nalazi odluka Vijeća.

POPUNJAVANJE I PODNOŠENJE PRIJAVE TEME MASTER RADA

Obrazac prijave teme master rada  se nalazi na web stranici Medicinskog fakulteta.

Student radnu  verziju prijave teme master rada   koju je usaglasio sa mentorom, šalje na e-mail infomedf@ucg.ac.me  kako bi se studentu dale eventualne sugestije o korekciji metodološkog dijela pisane prijave.

Studenti treba prijave da dostave najkasnije do 15-og u mjesecu, kako bi ih Komisija  mogla razmotriti do kraja tog mjeseca.

Nakon što student u skladu sa datim sugestijama od strane predsjednika Komisije za master studije ili člana Komisije, utvrdi konačnu verziju formulara za prijavu teme master rada (putem e-mail komunikacije dobije potvrdu da je ispravno postupio po sugestijama) obrazac pisane prijave se predaje u papirnoj verziji u  3 primjerka (potpisan od studenta i mentora) Arhivi Medicinskog fakulteta.

Obrazac prijave teme master rada razmatra Komisija za master studije Medicinskog fakulteta i isti dostavlja Odboru za monitoring master studija Univerziteta Crne Gore na dalje razmatranje i davanje mišljenja sa stanovišta metodoloških principa naučno-istraživačkog rada, odnosno stručnog rada.

Odbor za monitoring master studija može da vrati obrazac prijave teme master rada studentu i mentoru, kako bi se izvršile korekcije istog u skladu sa datim pisanim primjedbama i sugestijama.

Nakon što student u skladu sa datim sugestijama Odbora za monitoring master studija koriguje obrazac prijave  teme master rada, isti dostavlja u tri primjerka arhivi Medicinskog fakulteta (potpisan od strane studenta i mentora) kako bi bio dostavljen Odboru za monitoring master studija na ponovno razmatranje.

Kada Odbor za monitoring master studija da pozitivno mišljenje na prijavu teme master rada, student može da nastavi sa pisanjem rada.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.