Filozofski fakultet

DOPIS O SARADNJI INSTITUTA ZA GEOGRAFIJU SA JU ZAVOD ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA-PODGORICA
Univerzitet Crne Gore

Filozofski fakultet Niksic

Institut za geografiju

 

 

 

JU ZAVOD ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA-PODGORICA

 

Postovani,

 

 

Institut za geografiju Filozofskog fakultet Niksic, u skladu sa programom unapređenja kvaliteta nastavnog procesa, posebno u dijelu geoloških i fizikogeografskih disciplina, upućuje vam dopis, sa molbom za uspostavljanje saradnje sa institucijom JU Zavod za geološka istraživanja.

Stručno-naučna saradnja u okviru navedenih disciplina, našim studentima bila bi posebno značajna u dijelu:

  1. Međuinstitucionalne saradnje i mogućnosti korićenja vaših iskustava i primjene novih istraživackih metoda u oblasti primijenjene geologije i hidrogeologije, tektonike i geomorfologije, hidrografskih obilježja i detaljnijeg upoznavanja morfogeneze i morfologije terena Crne Gore;
  2. Mogućnosti učešća studenata (diplomci i postdiplomci) prilikom vaših terenskih istraživanja i rješavanja praktičnih inzenjerskih problema, posebno u postupku objašnjavanja prirode i fenomenologije karsta i izazova koje takva sredina nameće, posebno problema vode u karstu;
  3. Namjenske posjete i korišćenja vaše biblioteka i e-izdanja, mineraloško-petrografske zbirke, fondovske i kartografske dokumentacije, kako bi smo istraživacki, unaprijedili kvalitet magistarskih radova naših postdiplomaca;
  4. Dobijanja seta tematskih izdanja-knjiga i karata koje je publikovao Zavod za geološka istraživanja, a koje bi smo koristili u okviru rada Instituta za geografiju i potreba postdiplomskih studija.
  5. Namjere da vas pozovemo da kao institucija budete gost na Filozofskom fakultetu, Institut za geografiju u Nikšiću, kojom prilikom bi se studenti i kolege upoznali i informisali o vašoj instituciji, dosadašnjim rezultatima, aktuelnim projektima, oblicima saradnje i mogućim kontaktima.   

 

Napominjemo da je slična inicijativa upućena i ostalim nacionalnim institucijama na nivou Crne Gore (Zavoda za Hidrometeorologiju i seizmologiju, JP Morsko dobro, Uprava za nekretnine, Agencija za životnu sredinu, CETI, JP Nacionalni parkovi, Uprava za šume), sa namjerom osavremenjavanja i unapređenja nastavnog procesa na našem Fakultetu kao i povezivanja i bolje saradnje i mobilnosti stručne i akademske javnosti u Crnoj Gori. Ovo bi podrazumijevalo i pokretanje inicijative za potpisivanje memoranduma o trajnijj saradnji između institucije JU Zavod za geološka istraživanja i Filozoskog fakultteta Niksić- Institut za geografiju.

 

 

 

S postovanjem,

 

 

Institut za geografiju Niksic                                                                     

Doc. dr.  Gojko Nikolić