Studijski program

Nivo studija: MAGISTARSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Po završetku master studija, studenti će biti osposobljeni da: - Prate naučna i teorijska dostignuća iz domena inkluzivnog obrazovanja, razvojne i pedagoške psihologije i drugih srodnih disciplina, kao i didaktičko-metodičke inovacije u svrhu njihove funkcionalne primjene u nastavnoj praksi; - Prepoznaje djecu/učenike sa posebnim obrazovnim potrebama i razvija adekvatne metodske postupke, tehnike i strategije u radu sa različitim učesnicima; - Primjenjuje strategije individualizovanog prilagođavanja aktivnosti u grupi/odjeljenju, prilagođavajući djeci nastavne ciljeve i sredstva; - Kreira individualne obrazovne planove za djecu/učenike sa razvojnim teškoćama/smetnjama (IROP odgovara potrebama djeteta i ciljevima predmetnog kurikuluma); - Prilagođava programske sadržaje i didaktičko-metodičke strategije potrebama nadarene djece/učenika, - Pokazuje timske vještine; - Aktivno učestvuje u vaspitno-obrazovnom procesu i pomaže nastavnicima da funkcionalno socijalizuju i uključe svu djecu/učesnike u vršnjačku zajednicu; - Kritički procjenjuje i istražuje postojeću nastavnu praksu s intencijom njenog usavršavanja i prilagođavanja; - Obrađuje i saopštava naučno-istraživačke rezultate iz sfere inkluzije (na naučnim skupovima, u naučnoj periodici, kroz inovativna rješenja i modele); - Razvija saradnju sa roditeljima/starateljima putem informisanja, edukovanja, savjetovanja i odgovarajuće podrške, te kreira atmosferu međusobnog povjerenja u zajedničkom radu/timskom radu i ostvarivanju ciljeva inkluzivnog obrazovanja; - Razvijaju i primjenjuju različite oblike saradnje sa kolegama, stručnim saradnicima, pedagoškim menadžmentom roditeljima, lokalnom zajednicom i širim okruženjem; - Podržava nastavnike i pomaže im da u praksi funkcionalno razviju socijalnu i obrazovnu inkluziju u praksi; - Pružaju dodatnu podršku učenicima sa smetnjama/teškoćama u razvoju, učenicima iz osjetljivih društvenih grupa, i talentovanim učenicima, da ostvare obrazovne i vaspitne potencijale u skladu sa sopstvenim mogućnostima; - Učestvuju u izradi planova i programiranju rada, kao i prilagođavanju sadržaja svim učenicima (individualizacija, diferencijacija); Pomažu nastavnicima da prate i vrednuju postignuća učenika koristeći različite načine vrednovanja; - Efikasno primjenjuju različitie metodološke pristupe u oblasti evaluacije efekata inkluzivne prakse, sagledavaju i procjenjuju uticaj socijalnih fenomena na kreiranje obrazovne politike, posebno u domenu inkluzivnog obrazovanja. - Kritičko promišljaju, analiziraju i afirmišu principe dobre naučne i nastavne prakse; - Uspješno rješavaju operativne probleme u praksi.