Naučni odbor
 

Image

dr Ivana Drobni je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu zaposlena od 1989. godine. Danas, u zvanju redovnog profesora, predaje na svim nivoima studija Solfeđo, Metodiku nastave solfeđa. U fokusu njenog interesovanja nalazi se nastava solfeđa, teme vezane za razvoj muzičke pismenosti i istorijat srpske muzičke pedagogije. Izlagala je radove na domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim skupovima i u nacionalnim i međunarodnim naučnim časopisima. Održala je niz seminara za stručno usavršavanje nastavnika u Srbiji i Republici Srpskoj i učestvovala u izradi Nastavnih planova i programa za Solfeđo i Teoriju muzike u osnovnom i srednjem muzičkom obrazovanju. Takođe, kao autor i koautor realizovala je brojne udžbenike i priručnike namenjene nastavi Solfeđa i Teorije muzike za sve nivoe muzičkog obrazovanja. Kao gostujući profesor ostvarila je saradnju sa Učiteljskim fakultetom u Beogradu, Akademijom umetnosti u Novom Sadu, Akademijom umjetnosti u Banjaluci, Akademijom umjetnosti Univerziteta Slobomir P i Pedagoškim fakultetom u Bijeljini.

__________________________________________________________________________________________________

 

Image

dr Branka Rotar Pance je vanredni profesor na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Ljubljani. Predaje na dodiplomskim i postdiplomskim studijama muzičku didaktiku. Mentorka je na doktorskim studijama. Njena istraživačka interesovanja počivaju na različitim područjima muzičkog obrazovanja: motivaciji, radu sa nadarenima, cjeloživotnom učenju i istoriji slovenačke muzičke pedagogije.

Urednicaje Glasbeno pedagoškog zbornika Akademije za glasbo.

Dugi niz godina bila je angažovana kao Nacionalna koordinatorka u Evropskoj asocijaciji za muziku u školama (EAS), koordinatorka je Slovenačke muzičke olimpijade i članica je žirija na Međunarodnoj muzičkoj olimpijdi.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Image

 

mr Bojan Martinović je istaknuti crnogorski pijanista i redovni je profesor na Muzičkoj akademiji UCG. U dva mandata je obavljao funkciju Dekana. Potiče iz muzičke porodice. Nižu i srednju školu je završio je u Kotoru u klasi prof. Ilije Miloševića. Kao izrazito darovit mladi pijanista, 1996. godine primljen je na studije na Muzičkoj akademiji na Cetinju u klasi prof. Vladimira Bočkarjova, u čijoj klasi je diplomirao i magistrirao sa najvecom ocjenom. 2002.god. i 2003. god. pohadjao je kurseve na   akademiji u   Beču, gdje se usavršavao u klasama profesora Christoph Bernera, Noel Floresa i  Gyrgy Nador. Intezivno i sa velikim uspjehom nastupa i djeluje u okviru raznih kamernih ansambala i saradjuje sa brojnim domaćim i stranim umjetnicima kao što su  Viktor Tretjakov, Marina Yashvilli, Duncan McTier, Wilhelmas Cepinskis, Peter Langgarttner, Miran Begić, Roman Simović, Igor Perazić, Vladislav Igulinski, Ksenia Akeynikova i mnogi drugi. Nastupao je kao solista sa CSO, Banjaluckom filharmonijom  i Cameartom academicom. Uz Mirana Begića i Igora Perazića član je klavirskog trija TRITONUS. Na svom bogatom repertoaru ima preko 25 programa solističke, kamerne i orkestraske muzike. Nastupao je u gotovo svim najprestižnijim dvoranama bivše Jugoslavije (CNP Podgorica, Dvorana Vatroslav Lisinski- Zagreb, Hrvatski glazbeni zavod – Zagreb Sava Centar Beograd, Galerija Kolarca  Beograd, Gradska kuća Subotica, Sinagoga Novi Sad, Bošnjački institut - Sarajevo) kao i brojnim festivalima u Italiji, Engleskoj, Njemačkoj, Austriji, Madjarskoj, Francuskoj, Belgiji, Rusiji, Jermeniji, Libanu. Učesnik je brojnih seminara i kongresa pedagoga muzike u Poljskoj, Turskoj, Rumuniji, Italiji, Finskoj, Austriji, Švedskoj, Engleskoj. Član je medjunarodnog udruženja Innovative conservatoire (ICON). Dobitnik je nagrade CANU. Jedan je od osnivača medjunarodnog muzičkog festivala Espressivo. Tokom sezone 2018 u Rusiji, Engleskoj, Americi, Italiji, Srbiji i Hrvatskoj. Stvara i interpretira muziku.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Image

 

dr Jelena Martinović Bogojević je redovna profesorica na Muzičkoj akademiji Univerziteta Crne Gore. Na ovoj instituciji predaje grupu predmeta vezanih zamuzičku pedagogiju i metodiku nastave klavira. Doktorske studije iz oblasti muzička pedagogije je završila na Akademiji za glasbo Univerziteta u Ljubljani. Polja njenih istraživanja su: muzička kreativnost, klavirska pedagogija, kompetencije nastavnika, razvoj kurikuluma.

Napisala je veliki broj stručnih i naučnih radova iz muzičke pedagogije, kao i dvije knjige Klavirske metode započetnike - iskustvo Francuske i Rusije i  Bartokov Mikrokosmoms kao klavirski metod. Intenzivno se bavila muzičkom kritikom i esejistikom, uređivala je i vodila radio i televizijske emisije klasične muzike. Učestvovala je na brojnim simpozijumima i imala izlaganja na univerzitetima u: Beogradu, Splitu, Puli, Ljubljani, Vilnusu, Salcburgu, Istanbulu, Parizu. U koautrstvu je priredila četiri udžbenička kompleta za muzičku kulturu u osnovnim školama. Autorka je multimedijalne zbirke pjesama za djecu Doćiću iz šume čak. Bila je rukovodilac trogodišnjeg naučnoistraživačkog projekta u okviru kojeg je priredila i zbirku klavirskih kompozivija savremenih crnogorskih kompozitora mlađe generacije pod nazivom Klavirint. Radove objavljuje u časopisima ineksiranim u SCOPUS i A&HCI bazama. 

Nacionalna je koordinatorka za CrnuGoru u Evropskoj ascojaciji za muziku u školama (EAS).

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Image

 

dr Vedrana Marković (1975) rođena je u Splitu (Hrvatska ). Doktorirala je 2015.godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom Razvoj modela početne nastave solfeđa u radu sa slepom i slabovidom decom. Zaposlena je na Muzičkoj akademiji na Cetinju, gdje je od 2009. u zvanju docenta, na predmetima Solfeđo i Metodika nastave solfeđa. Aktivno učestvuje na naučnim skupovima u Crnoj Gori i inostranstvu.  Objavila je  monografiju Početna nastava solfeđa u radu sa slijepom i slabovidom djecom, praktikum za nastavu solfeđa, udžbenik za gimnaziju Muzika – moj jezik (u koautorstvu), udžbenike za prvi  i drugi razred muzičke škole za predmet solfeđo Muzički koraci 1 i Muzički koraci 2  (u koautorstvu) i preko trideset stručnih radova. Područje posebnog interesovanja predstavlja muzičko obrazovanje djece sa oštećenjem vida, kao i primjena primjera iz crnogorske muzičke baštine u muzičkoj nastavi, a posebno u nastavi solfeđa.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Image

 

 

dr Sabina Vidulin predstojnica je Odsjeka za glazbenu pedagogiju i nositeljica glazbeno-pedagoških kolegija na Muzičkoj akademiji u Puli. Utemeljiteljica je Međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga i Međunarodnog foruma studenata glazbene pedagogije. Održala je brojna pozvana predavanja diljem Hrvatske i u inozemstvu te izlagala na značajnim glazbenim akademijama i fakultetima: od salzburškog Mozarteuma, bečkog MDW-a, haškog Kraljevskog konzervatorija, na glazbenim akademijama i fakultetima u Njemačkoj, Belgiji, Poljskoj, Italiji, Litvi, Latviji, Češkoj, Mađarskoj, na Cipru te u Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Napisala je četiri knjige (dvije u koautorstvu), dvanaest poglavlja u knjigama, pedesetak znanstvenih radova objavljenih u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sloveniji, Italiji, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Poljskoj i Litvi. Urednica je pjesmarice, pet zbornika s međunarodnih simpozija i jedne monografije. Članica je uredničkih odbora u šest međunarodnih znanstvenih časopisa i članica izdavačkog odbora izdavača Helbling (Innsbruck-Esslingen-Bern-Belp). U European Association for Music in Schools (EAS) obnaša ulogu nacionalne koordinatorice. Sudjeluje u organizaciji međunarodnih simpozija u Hrvatskoj i inozemstvu kao članica znanstvenih odbora. Recenzirala je knjige, nastavne programe i znanstvene radove. Dobitnica je Državnenagrade Ivan Filipović i Nagrade Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga.

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Image

 

dr Gabriela Karin Konkol doktorirala je na Pedagoškoj akademiji u Bidgošču (Poljska). Magistrirala je na Univerzitetu u Gdanjsku, Fakultetu političkih nauka i na Muzičkoj akademiji Stanislaw Moniuszko u Gdanjsku. Docent je na istoj akademiji,na Fakultetu za horsko dirigovanje, crkvenu muziku, umjetničko obrazovanje, ritmiku i džez.  Održala je predavanja i radionice u: Austriji, Belgiji, Rusiji, Srbiji, Češkoj, Danskoj, Estoniji, Finskoj, Njemčkoj, Grčkoj, Irskoj, Izraelu, Italiji, Hrvatskoj, Švedskoj, Turskoj i Poljskoj. Autorka je monografijeEuropean Integration – Bologna Process,Implication for Music Education, kao i brojnih naučnih radova, studija ipoglavlja u knjigama iz oblasti muzičke pedgogije. Član je uredništva časopisa ART | CULTURE | EDUCATION journal (Gdansk). Kourednica publikacija IAME 1 IAME 2 i IAME 3 (Gdanjsk). Urednica je serijske publikacije Internationl Aspects of Music Education. Članica je Uredničkog odbora časopisa Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo (Ljubljana). Dobitnica je brojnih priznanja i nagrada: Long Service Silver Medal, Počasne nagrade Ministarstva kulture i nacionalne baštine, Muzičke akademije u Gdanjsku i Rektorovenagrade. Član je Udruženja Karl OrfzaPoljsku, Poljskog demografskog društva, i nacionalna je koordinatorka za Poljsku u EAS-u od 2006. godine. Bila je i članica rukovodstva ove organizacije (2009–2013).Kao rukovodilac Organizacionog odbora organizovala je Devetnaestu EAS/ISME konferenciju u Gdanjsku 2011.godine.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.