Muzička akademija, 01.08.2019

O PROJEKTUNaučni projekat Muzičko nasljeđe Crne Gore – muzičke prakse Crne Gore i njihov potencijal - MusiH obezbjeđuje novo sagledavanje naše muzičke baštine i njeno oživaljavanje kroz apikativne aspekte do sada neprimjenjivane u Crnoj Gori.  Ima za cilj intenziviranje  aktivnosti radi podsticanja naučnih i umjetničkih istraživanja na polju Muzičkog nasljeđa Crne Gore, koji će u saradnji etnomuzikologa, teoretičara muzike i stvaralaca u polju muzičke umjetnosti dati doprinos radi njene dalje prezervacije i afirmacije u novim tumačenjima.Kroz projekat, planiraju se aktivnosti u sakupljanju i istraživanju građe s područja narodnog i sakralnog umjetničkog stvaralaštva, ta građa će se naučno obraditi i objedinjavati. Muzička akademija, kao nosioc projekta planira da radi na umrežavanju sa istraživačima i istraživačkim zajednicama i ustanovama koje promovišu muzičku baštinu, i koje bi svojim stručnim mišljenjem i savjetima doprinijele pitanjima primjene našeg muzičkog nasljeđa (na području kulturnog turizma, obrazovanja, muzikoterapije, marketinga i sl.), a sve u cilju njegovog očuvanja i konzerviranja. Muzička akademija na Cetinju trenutno je jedina članica Naučne mreže Crne Gore licencirana za naučna istraživanja koja bi bila reprezentativna iz oblasti muzike uopšte, pa samim tim i muzikologije i etnomuzikologije. Iskustva u regionu pokazuju da većina zemalja (Srbija, Hrvatska; Slovenija, BiH i druge) imaju Muzikološke i Etnomuzikološke institute i društva kao posebne naučnoistraživačke institucije čiju okosnicu u radu čine upravo etnomuzikološka i istraživanja na polju folkloristike. Do osnivanja reprezentativne institucije, Muzička akademija čini napore da se održi kontinuitet u istraživanjima na ovom polju što je od izuzetnog značaja. U okviru propisanih aktivnosti je organizovanje naučnog skupa “Muzičko nasljeđe Crne Gore – muzičke prakse Crne Gore” i njihov potencijal, koje će okupiti renomirane istraživače što će donijeti crnogorskoj kulturnoj istoriji, studijama kulture, istoriji i teoriji umjetnosti Crne Gore nova tumačenja i poglede. Aplikativni aspekt muzičkog nasljeđa, kroz muzikoterapiju i kulturni turizam, predstavlja inovativni multidisciplinarni pristup muzičkoj baštini Crne Gore.

Broj posjeta : 146