Elektrotehnički fakultet, 26.04.2018

Deveti i deseti termin računskih vježbiU prilogu je materijal sa devetog termina računskih vježbi (realizacije diskretnih sistema).

Na desetom terminu je rađen zadatak sa projektovanjem  Butterworth-ovog tipa drugog reda, čija se diskretizacija vrši metodom istog impulsnog odziva. Opšti metod projektovanja (uključujući određivanje reda filtra i centralne učestanosti) prezentovano je u prvoj glavi udžbenika. Primjeri diskretizacije mogu se naći u glavi 5 (npr. Problem 5.8, ali bez bilinearne transformacije).

Dokumenti