Elektrotehnički fakultet, 27.12.2019

Peti domaći zadatakUraditi Exercise 7.10 pod b), kao i zadatke 7.4, 7.13 i 7.17. iz sekcije Problems and Solutions. Dodatno, uraditi i zadatke iz priloženog fajla. Izrade zadataka se predaju u terminu završnog ispita.

U cilju bolje pripreme završnog ispita, obratiti posebnu pažnju na formule koje su izvedene i/ili korišćene na posljednjem času računskih vježbi, a koje uključuju: autokorelacionu funkciju, kroskorelacionu funkciju, autokovarijansu i kroskovarijansu, srednju vrijednost i varijansu (uključujući i definicije preko operatora matematičkog očekivanja), spektralnu gustinu snage, kao i njihove forme u slučaju prolaska stacionarnog procesa kroz linearni sistem, i izvedene veze između ovih veličina. Dodatno, potrebno je znati i definicije srednje vrijednosti i varijanse preko poznatih funkcija raspodjele, zatim statističke karakteristike bijelog šuma, kao i uslove koje zadovoljavaju slučajni procesi koji su stacionarni u širem smislu i ergodični.

Dokumenti

Broj posjeta : 671