Osnovne informacije

20.04.2017


Osnov­ni cilj stu­dij­skog pro­gra­ma je­ste da stu­den­ti­ma omo­gu­ći da na­do­gra­de zna­nje ste­če­no na osnov­nim stu­di­ja­ma i da stek­nu prak­tič­no i te­o­rij­sko zna­nje iz spe­ci­ja­li­zo­va­nih obla­sti pri­mi­je­nje­ne fi­zi­o­te­ra­pi­je ka­ko bi novostečena saznanja pri­mje­nji­va­li u budućem ra­du sa bo­le­sni­ci­ma.

Post­di­plom­ske spe­ci­ja­li­stič­ke stu­di­je pri­mi­je­nje­ne fi­zi­o­te­ra­pi­je omo­gu­ćavaju svr­še­nim stu­den­ti­ma specijalistima primijenjene fi­zi­o­te­ra­pe­u­ti­ma ve­ću struč­nost, sa­mo­stal­nost i kom­pe­tent­nost u pro­fe­si­o­nal­nom ra­du, kon­ci­pi­ra­nom shodno sa­vre­me­nim svet­skim stan­dar­di­ma fi­zi­o­te­ra­pe­ut­ske stru­ke, ko­ji iz­me­đu osta­log, pod­ra­zu­mi­je­va­ju fi­zi­o­te­ra­pe­ut­sku pro­cje­nu, primjenu specifičnih testova i mjerenja kojima se omogućava postavljanje fizioterapeutske dijagnoze bolesti ili povrede, kao i veća samostalnost prilikom pla­ni­ra­nja i izvođenja fizioterapijskih procedura, eva­lu­a­ci­je i reevaluacije tretmana.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.