Osnovne informacije

20.04.2017


Cilj programa je visoko specijalističko obrazovanje specijalista zdravstvene njege koji će biti kvalifikovani za rad u okviru polja teorijskog i praktičnog rada i preuzeti odgovorne poslove na zaštiti i unapređenju zdravlja. Akcenat se posebno stavlja i na organizaciju i menadžment u procesu njege, kao i na metode istraživanja u procesu rada sa pacijentima i time realnog unapređenja procesa njege i edukacije visokih strukovnih medicinskih sestara. Svršeni studenti će biti osposobljeni za rad po principima doktrine zdravstvene zaštite, poštujući etički kodeks.

Osnovni cilj studijskog programa je sticanje znanja i vještina u institucijama zdravstvenih sistema. Vodeći koncept studijskog programa je nastava zasnovana na praksi – zasnovana na znanju pri čemu obrazovanje treba da razvija svijest kod studenata o tome da su bitni u:

  • kreiranju i izvršavanju profesionalnih programa u okviru zdravstvene zaštite,
  • za kritičko procenjivanje stručne prakse, kreativan odnos prema njoj i za njenu dalju humanizaciju,
  • obavljanju složenih i odgovornih poslova u oblasti zdravstvene zaštite kao profesionalnog područja.

Svršeni specijalista treba da:

  • Posjeduje znanja iz oblasti bioloških, medicinskih, humanističkih i drugih nauka kao i ostala relevantna znanja potrebna za obavljanje profesije;
  • Ovlada vještinama prakse, ima usvojene stavove i profesionalno ponašanje koje se manifestuje spremnošću da se zadaci obavljaju odgovorno, u skladu sa visokim standardima, da radi na unapređenju interesa sopstvene struke, profesionalno se ponaša u odnosu na druge saradnike i prepoznaje sopstvene potrebe za usavršavanje i razvoj;
  • Ima izgrađen sistem vrijednosti u odnosu na etičke dimenzije sturke, u smislu poštovanja prava i potreba korisnika i drugih učesnika u procesu rada, da kao član interdisciplinarnog tima i/ili samostalno izvršava profesionalne zadatke bez potrebe za direktnim nadzorom.

 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.