Semestar: 7
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Ekonometrija mogu: • objasniti i interpretirati osnovne postulate ekonometrije; • konstruisati, ocijeniti i obrazložiti klasični linearni regresioni ekonometrijski model i pretpostavke koje ga prate; • interpretirati i odgovarajućim testovima vrednovati ocjene KLRM dobijene metodom ONK; • primijeniti odgovarajuće ekonometrijske metode za ocjenu KLRM u uslovima kada nijesu ispunjene njegove pretpostavke; • pratiti i razumjeti stručnu i naučnu literaturu u kojoj se izlažu rezultati ekonometrijske analize.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA KARADŽIĆ
BOJAN PEJOVIĆ

Rezultati COVID roka održanog 29.01.2021 11:17

Dodatni COVID rok - 24.01.2021 22:23

Rezultati završnog ispita - 24.01.2021 22:19

Informacija o vježbama - 14.10.2020 12:54