EKONOMIJA UPRAVLJANJA


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit, biće u mogućnosti da: - objasni uslove efikasne alokacije resursa preko mehanizma tržišne razmjene - objasni, uporedi i izabere načine na koje koordinacija ekonomske aktivnosti dovodi do nastanka transakcionih troškova - analizira koncepte relacionog ugovaranja, nepotpunih ugovora i ograničene racionalnosti - formuliše načine na koje se razne vrste renti mogu koristiti za povećanje efikasnosti - izabere modele organizovanja savremene proizvodne firme, na bazi poznavanja koncepata osnovnih kompetencija i komplementarnosti u proizvodnji - integriše četiri ključne prožimajuće i komplementarne oblasti, na koje ukazuje uspješna korporativna strategija: granice firme, konkurentnost na tržištu, definisanje konkurentske prednosti i način na koji firma odlučuje da organizuje svoje resurse

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ĆIROVIĆ2x1
11B
MIRJANA KULJAK4x1
11B