Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj predmet, student će biti osposobljen da: - protumači značaj etike za poslovanje - diskutuje osnove poslovne etike - razlikuje etičke pristupe poslovanju (agenti, akcije, koristi) - sumira razvoj univerzalnih poslovnih normi. - protumači etičku ulogu formalnih pravila (zakoni, pravila, kodeksi …) - protumači etičku ulogu neformalnih pravila (običaji, praksa, bonton …)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ĆIROVIĆ2x1
41B+23S+20P
MIRJANA KULJAK2x1
41B+23S+20P

Konačni rezultati na kraju semestra

Evidencija 1. februar

Završni ispit - podsjetnik

Evidencija 26. dec.

Evidencija 19. dec.

Evidencija 12. dec. i materijal za teme 5. i 6.

Materijal za metodske jedinice 1 i 2