SAVREMENE GRAFIČKE TEHNIKE


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta, student ce biti osposobljen da: 1. Predstavlja tehniku propusne štampe (Sito štampa) kao i kompjutersku grafiku. 2. Upoznaje materijale tehnike popusne štampe : boja, emulzija, papiri, crtački materijali. 3. Primjenjuje kombinovane postupke u crno-bijeloj i višebojnoj štampi, u tehnici propusne štampe. 4. Kombinuje procese kompjuterskih mogućnosti sa klasičnim tehnikama,u eksperimentalnim postupcima i vježbama, kao i kombinovanje kompjuterske grafike I sito štampe. 5. Analizira upotrebu foto predložaka i predložaka industrijske štampe, savremenih postupaka, i savremenih likovnih medija. 6. Ukazuje na osobenost grafičke tehnologije u odnosu na industrijsku tehnologiju (različitosti od reprodukcije).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVO PETRIČEVIĆ1x1
4B+2S
ANKA BURIĆ2x1
4B+2S