Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće osposobljen da: - Opiše i objasni pravila tehnike klasičnog baleta - Poznaje i koristi terminologiju klasičnog baleta - Demonstrira osnovne elemente klasičnog baleta - vježbe pored štapa i na sredini sale. - Primjenjuje usvojena znanja u kombinacijama i koreografijama, koje sadrže elemente baleta. - Kritički procjenjuje stepen sopstvenog postignuća.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Termin održavanja nastave

Termini održavanja nastave

Termin održavanja nastave

Termin održavanja nastave

Vježbe u četvrtak, 23.04.2020.

Ples IV